Evaluering av bomsystemet i Bypakke Grenland

Bypakke Grenland handlingsprogram 2020 vedtatt

Handlingsprogram for 2019-2022 revisjon 2020 til politisk behandling

På veg mot et bedre bomsystem. Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet (2020)

Verdiskapende fortetting i Grenland

En fortettingsanalyse –  utvikling og konkret knutepunktutvikling i sentrum av Skien og Porsgrunn (2020)

Hva kjennetegner byer som vokser. 2018

Faglig innspill til hvordan Bystrategi Grenland skal nå definerte mål

Bypakke Grenland handlingsprogram vedtatt 2019

Handlingsprogram for 2019-2022

Belønningsavtalen rapport Grenland 2019

Belønningsavtalen Grenland 2017-2020.

 

Byutredning Grenland
Byutredningen viser at målet om nullvekst i persontransport med bil gir bedre vilkår for utvikling av attraktive og levende byer med gode knutepunktsfunksjoner.

 

Kommunikasjonsstrategi2017_oppdatert 2019

Strategien er et felles kommunikasjonsgrunnlag for alle som jobber med Bypakke Grenland.  Strategien ble vedtatt 22. september 2017 og varer frem til 2021.

 

prop 134 S Bypakke Grenland fase 1 2015

 

Bypakke Grenland Bompengeordning 2013

 

Sluttrapport SVV belønningsavtalen 2013-2016

 

Strategi for myke trafikanter 21.05.13 rev 27.02.14 nett

 

Bypakkebrosjyre – Oppstart bompenger

 

Handlingsskapende kampanjer barn og unge 2016

 

Busstrategi for Grenland 2015-2025

Busstrategien er en oppfølging av ATP Grenland 2014-25 hvor det ifølge handlingsplanen skal utarbeides en helhetlig konseptvurdering av kollektivtransporten i Grenland.

Konseptvalgutredning Grenland

Konseptvalgutredningen gjelder transportsystemet i Grenland og omfatter kommunene Porsgrunn, Skien, Bamble og Siljan. Utredningen er utarbeidet av strategistaben ved Statens vegvesen Region sør.

ATP Grenland 2014-2025

 

KS1 Grenland 2011-web

Ekstern kvalitetssikring av KVU Grenland, utført av Møreforskning. Rapport til Finans- og Samferdselsdepartementet.

 

KS2 Bypakke Grenland 2015

I forbindelse med store statlige investeringer stilles det krav til ekstern kvalitetssikring. Denne kvalitetssikringen er en forenklet KS2, gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet i perioden fra mars 2014 til januar 2015.

 

Mulighetsstudien for bypakke Grenland 2011-web

Rapport fra Statens vegvesen, med utgangspunkt i Konspetutvalgutredningen for Grenland (KVU), som ser på sammenhengen mellom trafikkgrunnlag, takstnivå og prosjektkostnader.

 

Bypakke Grenland Handlingsprogram 2019-2022 rev 2018

Handlingsprogrammet omtaler status på igangsatte og planlagte tiltak og prosjekter, med oppdaterte prognoser for inntekter og kostander. Handlingsprogrammet rapporterer også på måloppnåelse.

 

Bypakke Grenland HP 2015-2018 revisjon 2017 vedtatt 06.12.17

 

Bypakke Grenland handlingsprogram 2015-2018 revisjon 05092016