Bypakke Grenland handlingsprogram 2023 endelig

Bypakke Grenland handlingsprogram 2022 endelig

Bypakke Grenland handlingsprogram 2021 endelig

Evaluering av bomsystemet i Bypakke Grenland

Mulighetsstudie – Lokalt togtilbud i Grenland – Endelig 2022-10-28

Rapport om nytt togstopp i Skien – Bypakke Grenland (bypakka.no)

Bypakke Grenland handlingsprogram 2020 vedtatt

På veg mot et bedre bomsystem. Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet (2020)

Verdiskapende fortetting i Grenland.

En fortettingsanalyse –  utvikling og konkret knutepunktutvikling i sentrum av Skien og Porsgrunn (2020).

Hva kjennetegner byer som vokser. Samfunnsøkonomisk Analyse 2021

Faglig innspill til hvordan Bystrategi Grenland skal nå definerte mål.

Bypakke Grenland handlingsprogram vedtatt 2019

Handlingsprogram for 2019-2022

Årsrapport belønningsavtalen Grenland 2022
Belønningsavtale Grenland 2021-2024

Belønningsavtalen rapport 2021

Belønningsavtalen Grenland 2021-2024

Belønningsavtalen sluttrapport Grenland 2017-2020

Belønningsavtalen rapport Grenland 2019

Belønningsavtalen Grenland 2017-2020.

Byutredning Grenland
Byutredningen viser at målet om nullvekst i persontransport med bil gir bedre vilkår for utvikling av attraktive og levende byer med gode knutepunktsfunksjoner.

Kommunikasjonsstrategi2017_oppdatert 2019

Strategien er et felles kommunikasjonsgrunnlag for alle som jobber med Bypakke Grenland.  Strategien ble vedtatt 22. september 2017 og varer frem til 2021.

prop 134 S Bypakke Grenland fase 1 2015

 

Bypakke Grenland Bompengeordning 2013

 

Sluttrapport SVV belønningsavtalen 2013-2016

 

Strategi for myke trafikanter 21.05.13 rev 27.02.14 nett

 

Bypakkebrosjyre – Oppstart bompenger

 

Handlingsskapende kampanjer barn og unge 2016

 

Busstrategi for Grenland 2015-2025

Busstrategien er en oppfølging av ATP Grenland 2014-25 hvor det ifølge handlingsplanen skal utarbeides en helhetlig konseptvurdering av kollektivtransporten i Grenland.

Konseptvalgutredning Grenland

Konseptvalgutredningen gjelder transportsystemet i Grenland og omfatter kommunene Porsgrunn, Skien, Bamble og Siljan. Utredningen er utarbeidet av strategistaben ved Statens vegvesen Region sør.

ATP Grenland 2014-2025

 

KS1 Grenland 2011-web

Ekstern kvalitetssikring av KVU Grenland, utført av Møreforskning. Rapport til Finans- og Samferdselsdepartementet.

 

KS2 Bypakke Grenland 2015

I forbindelse med store statlige investeringer stilles det krav til ekstern kvalitetssikring. Denne kvalitetssikringen er en forenklet KS2, gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet i perioden fra mars 2014 til januar 2015.

 

Mulighetsstudien for bypakke Grenland 2011-web

Rapport fra Statens vegvesen, med utgangspunkt i Konspetutvalgutredningen for Grenland (KVU), som ser på sammenhengen mellom trafikkgrunnlag, takstnivå og prosjektkostnader.

 

Bypakke Grenland Handlingsprogram 2019-2022 rev 2018

Handlingsprogrammet omtaler status på igangsatte og planlagte tiltak og prosjekter, med oppdaterte prognoser for inntekter og kostander. Handlingsprogrammet rapporterer også på måloppnåelse.

Bypakke Grenland HP 2015-2018 revisjon 2017 vedtatt 06.12.17

Bypakke Grenland handlingsprogram 2015-2018 revisjon 05092016

 

Brev med innspill fra Grenland om byvekstavtaler_Statsbudsjett 2023