• Veksten i persontransport i byområdet skal tas med kollektiv, gange og sykkel (nullvekstmålet)
  • Bypakke Grenland skal bidra til at Grenland blir et attraktivt sted å bo med levende bysentra og gode transportløsninger
  • Bypakke Grenland skal bidra til å gjøre regionen attraktiv for et mangfoldig næringsliv og høykompetent arbeidskraft

For mer informasjon se Bypakke Grenlands handlingsprogram.