• I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange (nullvekstmålet).
  • Bypakke Grenland skal bidra til at Grenland blir et attraktivt sted å bo med levende bysentra og gode transportløsninger
  • Bypakke Grenland skal bidra til å gjøre regionen attraktiv for et mangfoldig næringsliv og høykompetent arbeidskraft

For mer informasjon se Bypakke Grenland handlingsprogram: Bypakke Grenland handlingsprogram 2023