Byvekstavtale Grenland – Politisk behandling av forhandlingsmandat

Saken om «Byvekstavtale Grenland – Mandat for forhandlinger» skal til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunene i månedene framover. Her finner du informasjon om denne saken.

Byvekstavtaler er navnet på regjeringens samferdselssatsing for de ni største byområdene fremover. Tidligere bypakker og belønningsavtaler skal nå samles i én gjensidig, forpliktende avtale mellom staten og byområdet.

Grenland kan gå inn i en byvekstavtale på bakgrunn av Bypakke Grenland fase 1, uten å utvide bompengefinansieringen eller å øke takstene.

I tillegg kan man gjennom byvekstavtalen forhandle om nye statlige midler til blant sykkel, gange, kollektivtransport, stasjons- og knutepunktutvikling, og planlegging av fremtidige prosjekter.

Gjennom byvekstavtalen posisjonerer Grenland seg for bevilgninger i kommende nasjonal transportplan 2022-2033. Staten setter av en egen pott til byvekstavtaler i NTP, som de 9 største byområdene kan forhandle om midler fra. I NTP 2018-2029 har staten satt av 66,4 milliarder til dette formålet.

Før forhandlingene om en byvekstavtale med staten kan starte må kommunestyrer, bystyrer og fylkesting gi et utvalg politikere mandat til å forhandle frem en byvekstavtale. Den politiske saken omhandler dette mandatet og er felles for kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble og Telemark fylkeskommune. De felles vedtakene vil sammen med det som er beskrevet i dokumentet «Byvekstavtale Grenland – mandat for forhandlinger» være byområdets utgangspunkt for den videre forhandlingsprosessen. Når det foreligger en fremforhandlet avtale vil det legges fram en ny sak for politisk behandling hos alle parter.

 • Hva betyr dette for Grenland?

  I mandatet legges det opp til å forhandle om 380 millioner kroner årlig, til sammen i overkant av 2,6 mrd. statlige kroner i perioden 2019-2025. Midlene skal blant annet bidra til å:
  - Styrke togtilbudet
  - Innføre felles billettsystem for buss og tog
  - Videreføre og videreutvikle busstilbudet
  - Gi bussene bedre framkommelighet
  - Skille gående og syklende i bysentrum, lokalsentra og langs hovedsykkelruter
  - Styrke helårsdriften av viktige gang- og sykkelruter
  - Drive aktiv mobilitetsveiledning for smarte reisevalg
  - Utvikle sterke knutepunkt og attraktive byer gjennom rett lokalisering
  - Planlegge store prosjekter for gjennomføring etter 2022 (blant annet Knutepunkt Porsgrunn; Knutepunkt Skien; Rv36 fra Skyggestein til E18)

 • Om byvekstavtale Grenland og bompenger

  Grenland skal forhandle om 2,6 milliarder nye statlige kroner, uten å øke bompengeinnkrevingen. Bypakka fortsetter som tidligere.
  Med byvekstavtalen binder vi oss ikke til noe utover Bypakke Grenland fase 1. Dersom man ønsker noe mer etter at fase 1 er ferdig i 2025 må man lokalt ønske dette gjennom en ny politisk behandling, og Stortinget må behandle dette gjennom en ny proposisjon.

  Det å inngå en byvekstavtale er altså ingen utvidelse av bompengefinansiering. Bypakke Grenland fase 1 ligger fast som den gjør i dag.

 • Politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen

  Saken behandles først i Siljan og Bamble 2. mai, Skien og Porsgrunn 7.mai og i fylkeskommunen 8.mai. Deretter går saken videre mot sluttbehandling i bystyrer, kommunestyrer og fylkesting.

  Dersom alt går etter planen kan Grenland starte forhandlinger med staten etter fylkestingets vedtak. Når det foreligger en fremforhandlet forslag til avtale, vil det legges fram en ny sak for politisk behandling hos alle parter.

  Lenker til sakspapirene i kommunene og fylkeskommunen finnes nederst på siden.

Byvekstavtale Grenland – Mandat for forhandlinger 12.04.19
Dokumentet «Byvekstavtale Grenland – Mandat for forhandlinger» er et felles grunnlag som tydeliggjør sentrale premisser og forventninger for byvekstavtaleforhandlingene med staten. De felles vedtakene som blir fattet vil sammen med dette dokumentet være byområdets utgangspunkt for den videre forhandlingsprosessen.

Vedleggene til dokumentet «Byvekstavtale Grenland – mandat for forhandlinger» finnes her https://bypakka.no/vedlegg-byvekstavtale/.

 

Lenker til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen:

Lenke til møtedokumenter for behandlingen i Bamble kommune.

Lenke til side om politisk behandling av forhandlingsmandatet i Skien kommune.

Lenke til møtedokumenter for behandlingen i Siljan kommune

Lenke til side om politisk behandling av forhandlingsmandatet i Porsgrunn kommune

Lenke til side om politisk behandling i Telemark fylkeskommune

 

Lenke til referat fra politisk forhandlingsutvalg for byvekstavtale:

Møtereferat