1 Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

2 Byutredning Grenland

3 Beregning av måloppnåelse i byvekstavtale Grenland

4 Regional plan for samordnet areal og transport i Grenland 2014-2025

5 Bypakke Grenland handlingsprogram 2019-2022

6 Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland

7 Strategi og plan for myke trafikanter i Grenland

8 Busstrategi for Grenland 2015-2025

9 Strategi for næringsarealer i Grenland

10 Strategisk næringsplan for Grenland 2017-2020

11 Konseptvalgutredning Grenland

12 Byutredning trinn 2_Rolledeling mellom transportformene i et mellomstort byområde

13 Mulighetsstudie for Knutepunkt Porsgrunn

14 Mulighetsstudie Bedre togtilbud i Grenland

15 Kollektivfeltutredning for Grenland

16 Helhetlig konsept for hovedsykkelruter i Grenland _Del 1 Hovedrute Skien vest – Porsgrunn – Brevik

17 Hva kjennetegner regioner som vokser_Faglig innspill til hvordan Bystrategi Grenland skal nå definerte mål

18 Indikatorsett for oppfølging av byvekstavtale Grenland_16.04.2019

19 Rutiner for prosjektstyring og økonomi i Bypakke Grenland fase 1

20 Belønningsavtale 2017-2020 Grenland_signert