Hopp til innhold

Bypakke Grenland fase 2

Bypakke Grenland slik vi kjenner den i dag, avsluttes i 2025. Bompengeinnkrevingen er estimert å være ferdig i løpet av våren 2025, og de siste prosjektene i fase 1 er i ferd med å realiseres.

Arbeidet med å forberede en fase 2 av bypakka er derfor godt i gang, med utgangspunkt i flere felles politiske vedtak.

Videreføring av Bypakke Grenland

Mål for Bypakke Grenland

Utvikle Grenland til en attraktiv region. Grenland skal være et attraktivt sted å bo med levende bysentra og gode transportløsninger.

Tilrettelegging for byutvikling som skaper verdi for næringslivet. Regionen skal være attraktiv for et mangfoldig næringsliv og høykompetent arbeidskraft.

Nullvekst i persontransporten med bil. Klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres. Dette skal gjøres med effektiv arealbruk og at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

 

Hold deg oppdatert!

Det faglige grunnlaget for Bypakke Grenland fase 2 er til kvalitetssikring hos Statens Vegvesen. Du kan lese oppsummeringen i dette dokumentet her  

Gi oss ditt innspill

 

Innhold og prosess videre for bypakka

Kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan har sammen med fylkeskommunen fattet likelydende vedtak om å forberede en proposisjon til Stortinget for Bypakke Grenland fase 2. Fase 2 skal gi grunnlag for en langsiktig byvekstavtale med staten. Den nye bypakka skal besluttes lokalt i løpet av våren 2024.  Før lokale vedtak må fase 2 kvalitetssikres av Statens vegvesen.

Etter lokale vedtak skal departementet forberede proposisjonen, og det vil da bli gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Et stortingsvedtak av Bypakke Grenland fase 2 vil etter denne framdriften kunne foreligge medio 2025.

Temaene under gir innsikt i det faglige grunnlaget for fase 2 og svarer ut relevante spørsmål knyttet til innholdet og forutsetningene for en videreføring av bypakka

Vil du vite mer om Bypakke Grenland?

 Bypakke Grenland er et partnerskap mellom kommunene SkienPorsgrunn og Siljan, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Jernbanedirektoratet.

Ønsker du å vite mer om dagens Bypakke Grenland fase 1, les handlingsprogrammet 2023-2026 her

Drone over porsgrunn vest
Foto: Dag Jenssen