Forslaget til ny portefølje i Bypakke Grenland fase 2 består av 86 investeringsprosjekter (ved delvis prisjustert takst). Prosjektene er satt opp i prioritert rekkefølge innenfor hver av kommunene.  Prioriteringen  er et utgangspunkt for videre porteføljestyring.  Prosjekter som er prioritert for gjennomføring de første årene (2026-2027) skal være ferdig planlagt og klare til å bygges når fase 2 starter. Ønsker du å alle prosjekter listet opp etter prioritert rekkefølge finner du det her:

Prosjektliste Bypakke Grenland fase 2

Prosjektene vist i kart

Her finner du forslag til prosjektportefølje i fase 2 presentert i kart. Kartet viser både prioriterte (innenfor økonomisk ramme) og ikke-prioritert (marginalliste). Du kan enkelt se hva prosjektene inneholder ved å klikke på objektet i kartet.

Les uttalelse fra Grenland Næringsforening om betydningen av en videreføring av Bypakke Grenland her

Bedre framkommelighet

Vegnettet i Grenland har høy trafikkbelastning både i bykjernene og bybåndet. Uten tiltak vil dagens trafikkproblemer forsterkes i framtiden. I en situasjon uten bommer viser beregninger utført av Statens Vegvesen at byområdet kan forvente en trafikkvekst på opp i mot 20 prosent fram mot 2030.

Bedre framkommelighet skal løses gjennom to hovedgrep i Bypakke Grenland fase 2:

 • Optimalisering av overordnet vegnett
 • Overføring av reiser til tog, buss, gange og sykkel

 

En slik innretning av porteføljen er i samsvar med anbefalingene i NTP 2025-36: «Å ta vare på eksisterende veinett betyr å ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt der vi må. En slik innretning er bærekraftig, samfunnet får mest igjen for pengene, det bidrar til forbedret klimautvikling og gjør Norge mindre sårbart»

Samlepotter i porteføljen

I tillegg til en rekke prosjekter på det overordnede vegnettet og tiltak rettet mot gange, sykkel og kollektiv er det satt av midler til 3 samlepotter. Disse skal gi økt handlingsrom, og kan benyttes til tiltak som ikke er definert i egne prosjekt i porteføljen.

 • Tiltak for å bedre framkommeligheten for næringstransporten
  Fjerning av flaskehalser, separering av ulike typer trafikk, prioritering av hovedstrømmer foran sidevegstrafikk ved avkjørselssanering og tilfartskontroll mm
 • Tiltak for å bedre fremkommeligheten for buss
  Fartsregulerende tiltak, holdeplasstiltak, tiltak i busstrasé (fjerning av «tidstyver» i bussens kjørevei), signalprioritering i lyskryss, bussmateriell og billettering mm
 • Tiltak for å gjøre det enkelt, trygt og attraktivt å gå og sykle
  Attraktive forbindelser for gående og syklende i områder med potensial for flere gå- og sykkelreiser (dvs. i og rundt by- og lokalsentre), med universell utforming, gode rammer for byliv og gang- og sykkelvennlighet, møteplasser og styrket blågrønn struktur

 

 

Standardheving av Trommedalsvegen – ett av prosjektene

 

Trommedalsvegen blir Bypakke Grenland Prosjekt
Foto: Dag Jenssen

Oppgradering av  fv. 3294 Trommedalsvegen er foreslått som et prosjekt som skal gjennomføres tidlig i en fase 2 av Bypakke Grenland. Dagens vei er smal, svingete og bratt. Den er ikke egnet for lange kjøretøy, og er forbudt for kjøretøy lenger enn 13 meter. ÅDT er 4300.

Prosjektet innebærer å heve standarden på Trommedalsvegen fra rv. 36 ved Skyggestein til Rødmyr slik at vegen kan benyttes av alle kjøretøy. Dette vil gi næringstransporten bedre fremkommelighet og avlaste riksvegen. Det settes i gang arbeid med reguleringsplan for prosjektet tidligst mulig i 2024.

Tilbake til temasiden her