Hopp til innhold

Veien til Bypakke Grenland fase 2 og byvekstavtale

Bypakke Grenland fase 1 vil i løpet av 2025 avsluttes.

Landmannstorget er et av flere Bypakke prosjekter

Kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan har sammen med fylkeskommunen fattet likelydene vedtak om å forberede en proposisjon til Stortinget for Bypakke Grenland fase 2.

En videreføring av Bypakke Grenland med fase 2 skal være grunnlag for en langsiktig byvekstavtale med staten. Bypakke Grenland fase 2 skal besluttes lokalt mai/juni 2024. Kvalitetssikring av fase 2 i Statens vegvesen er en nødvendig del av forberedelsene til lokale vedtak.

Dette er Bypakke Grenland Fase 2

foto: Per Stian Johnsen / Bypakke Grenland

Nasjonale føringer for videreføring av Bypakke Grenland

Det er lagt nasjonale føringer for prioriteringer og utviklingen av det lokale transportsystemet i Grenland som innebærer at veksten i persontransporten i regionen vår skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing (nullvekstmålet).

Les mer om NTP og Grenland her 

 

Lokale felles vedtak om fase 2

Det er gjort 3 likelydende vedtak i Skien, Porsgrunn og Siljan kommuner og fylkeskommunen om videreføring av Bypakke Grenland. Vedtakene i juni 2023 ga følgende økonomiske forutsetninger:

 • Dagens bomsystem legges til grunn, med mulighet for å gjøre mindre justeringer
 • 10 års varighet – slik at vi kan forhandle om en byvekstavtale
 • Egenandeler fra fylkeskommunen og kommunene beholdes på dagens nivå
 • Envegs innkreving, timesregel og månedstak beholdes som i dag
 • Bompengetakster på dagens nivå. El-/nullutslippskjøretøy: 70%
 • Rimelig balanse mellom bompengebelastning i Bypakke Grenland og investert volum innenfor hver kommune

Oversikt over vedtakene knyttet til Bypakke Grenland fase to finner du her

 

Milepæler i prosessen

Bypakke fase 2, inkludert oversikt over prosjekter, finansiering, plassering av bommer og takstnivå skal opp til politisk behandling i alle de tre kommunene og i Telemark fylkesting i løpet av våren 2024.

Prosess mot oppstart av fase 2 er slik:

 • Høst 2023 – Utarbeidelse av faglig grunnlag for fase 2
 • Vinter 2024 – Kvalitetssikring av det faglige grunnlaget i Statens vegvesen
 • Mai/juni 2024 – Lokalpolitisk behandling i kommunene og fylkeskommunen
 • Høst 2024/vår 2025 – Ekstern kvalitetssikring og forberedelse av proposisjonen til Stortinget
 • Sommer 2025 – Stortingsvedtak fase 2
 • 2026 – Oppstart av fase 2

Byvekst- og belønningsavtale

Byvekst- og belønningsavtaler er forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommuner og kommuner. Både byvekstavtaler og belønningsavtaler har krav om måloppnåelse i tråd med nullvekstmålet. Dagens 4-årige belønningsavtale mellom byområdet og staten gjelder for perioden 2021-2024. Det må foreligge et stortingsvedtak av fase 2 før Grenland kan forvente å få invitasjon til å forhandle om en mer langsiktig byvekstavtale. Byområdet må derfor søke om en ny belønningsavtale i påvente av byvekstavtale.

I belønningsavtaler er det krav om at byområdene setter mål og dokumenterer en helhetlig virkemiddelbruk som kan sikre måloppnåelsen i avtaleperioden. Lokale vedtak av bypakke fase 2 med en innretning som bidrar til dette er avgjørende for at byområdet skal ha en troverdig søknad.

For å forhandle om en byvekstavtale må det også sannsynliggjøres at nullvekstmålet nås med virkemidlene som legges til grunn. I byvekstavtalene bidrar staten med belønningsmidler, midler til kollektiv, sykkel- og gangtiltak og stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen der det er aktuelt.

Sammenhengen mellom en bompengefinansiert bypakke, belønningsmidler og byvekstavtale er vist i figuren. Illustrasjon: Bypakke Grenland.

 

Les mer om byvekstavtaler på Statens vegvesen sine nettsider her

 

Helhelhetlig virkemiddelbruk

Vedtaket høsten 2021 gir føringer om at det skal utarbeides en langsiktig bystrategi sammen med en ny bypakke: «Bystrategien med tilhørende tiltakspakke skal inneholde helhetlig virkemiddelbruk innen areal, transport og byutvikling for å kunne nå vedtatte hovedmål».

Helhetlig virkemiddelbrukIllustrasjon: Bypakke Grenland

 

Grenland legger opp til lokale vedtak av en oppdatert bystrategi sammen med lokale vedtak av proposisjon til Stortinget for fase 2 våren 2024. Kunnskapsgrunnnlaget og bystrategien vil videre være grunnlag for revisjon av areal- og transportplan for Grenland og kommuneplanenes arealdeler.