Nullvekstmålet i Nasjonal transportplan er: «Klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange».

Nullvekstmålet har flere hensikter og vil bidra til å oppfylle klimamål, bedre folkehelse, bedre framkommelighet og mer attraktive byer.

Arealplanlegging er avgjørende for at flere i Grenland skal kunne erstatte bilen med en bussreise, sykkel eller å gå.  Skal det være mulig å faktisk velge bort bilen når vi skal til jobb, skole eller butikk er det viktig å se på lokaliseringen og avstanden mellom næringsetableringer, offentlig tjenester og der vi bor.  Bypakke Grenland sine prosjekter og holdningskapende arbeid er verktøy for å nå nullvekstmålet.

Du kan lese mer om Nullvekst og Nasjonal Transportplan her

Et krav og en forutsetning for statlige tilskudd

Både byvekstavtaler og belønningsavtaler har krav om måloppnåelse i tråd med nullvekstmålet.

Belønningsavtaler med staten har i perioden 2013 til 2024 bidratt med nærmere 800 millioner kroner i statlige tilskudd til Grenland, og finansierer tiltak knyttet til trafikksikkerhet, bysykler og ikke minst en stor andel av busstilbudet i Grenland. Det er viktig å merke seg at det økte busstilbudet i Grenland finansieres av belønningsavtalen og ikke inntekter fra bommene. I 2023 fikk byområdet tildelt 93 millioner kroner.

 

Ungdommer på Bysykkel over Herkulesbrua i SkienFoto: Fjuz Kommunikasjon / Bypakke Grenland

2,6% vekst i trafikken utfordrer nullvekstmålet

Sammenliknet med 2022 har trafikken så langt i 2023 økt med 2,6 prosent.  Det er naturlig å anta at en viktig årsak er den kraftige økningen i antall elbiler  – som ikke betaler ved bompassering i Grenland. Andelen elbiler som passerer bommene er nå 27 prosent, selv om andelen elbiler i bilparken er 21,5 prosent.

 Ungdommer ombord på Farte i Skien

Foto: Per Stian Johnsen / Bypakke Grenland

Trafikkutvikling uten en bypakke

Uten en ny bypakke vil trafikken i Grenland øke der det allerede er fremkommelighetsproblemer. Trafikkberegninger viser at trafikken totalt i byområdet vil øke opp mot 20 prosent fram mot 2030 uten bommer i Grenland. Den beregnede trafikkveksten vil gi lengre køer og dårligere framkommelighet for næringstransporten og kollektivtransporten. Økt trafikk gir også mer svevestøv, støy og klimagassutslipp.

Årsaken til at trafikkveksten beregnes mye høyere enn befolkningsveksten, er utviklingen i elbilandelen. Elbiler er vesentlig billigere i bruk enn bensin- og dieselbiler, og dette øker bilbruken.

Hvrdan Bypakke Grenland fase 2  bidrar til å nå nullvekstmålet

Beregninger viser at bomtaksten i fase 2 og innføring av elbiltakst i bomsystemet, er det virkemiddelet som har størst effekt på nullvekstmålet. Rabatten for elbil forutsettes fjernet når staten åpner for det, og det vil gi ytterligere trafikkreduksjon. Størst trafikkreduksjon oppnås i bompunktene, hvor trafikken halveres. Den bompengefinansierte bypakka er imidlertid bare en del av en større virkemiddelpakke for å nå nullvekstmålet, og må suppleres med ytterlige virkemidler for å ikke øke personbiltrafikken.

Beregninger viser at ved helhetlig virkemiddelbruk, kombinert med mulige endringer i rammevilkårene, vil trafikkreduksjonen kunne bli så stor at det er mulig å oppnå nullvekst i personbiltrafikken i Grenland fram til 2030.

 

Du kan lese mer om bomtakster i  fase 2 her

Borgestadalleen, biler i kø

Foto: Dag Jenssen / Bypakke Grenland