Nullvekstmålet i Nasjonal transportplan er: «Klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange».

Nullvekstmålet har flere hensikter og vil bidra til å oppfylle klimamål, bedre folkehelse, bedre framkommelighet og mer attraktive byer.

Arealplanlegging er avgjørende for at flere i Grenland skal kunne erstatte bilen med en bussreise, sykkel eller å gå.  Skal det være mulig å faktisk velge bort bilen når vi skal til jobb, skole eller butikk er det viktig å se på lokaliseringen og avstanden mellom næringsetableringer, offentlig tjenester og der vi bor.  Bypakke Grenland sine prosjekter og holdningskapende arbeid er verktøy for å nå nullvekstmålet.

Du kan lese mer om Nullvekst og Nasjonal Transportplan her

Et krav og en forutsetning for statlige tilskudd

Både byvekstavtaler og belønningsavtaler har krav om måloppnåelse i tråd med nullvekstmålet.

Belønningsavtaler med staten har i perioden 2013 til 2024 bidratt med nærmere 800 millioner kroner i statlige tilskudd til Grenland, og finansierer tiltak knyttet til trafikksikkerhet, bysykler og ikke minst en stor andel av busstilbudet i Grenland. Det er viktig å merke seg at det økte busstilbudet i Grenland finansieres av belønningsavtalen og ikke inntekter fra bommene. I 2023 fikk byområdet tildelt 93 millioner kroner.

 

Ungdommer på Bysykkel over Herkulesbrua i SkienFoto: Fjuz Kommunikasjon / Bypakke Grenland

2,6% vekst i trafikken utfordrer nullvekstmålet

Sammenliknet med 2022 har trafikken så langt i 2023 økt med 2,6 prosent.  Det er naturlig å anta at en viktig årsak er den kraftige økningen i antall elbiler  – som ikke betaler ved bompassering i Grenland. Andelen elbiler som passerer bommene er nå 27 prosent, selv om andelen elbiler i bilparken er 21,5 prosent.

 Ungdommer ombord på Farte i Skien

Foto: Per Stian Johnsen / Bypakke Grenland

Trafikkutvikling uten en bypakke

Uten en ny bypakke vil trafikken i Grenland øke. Foreløpige trafikkberegninger viser at trafikken totalt i byområdet vil øke med om lag 11 prosent fram mot 2030 uten bommer i Grenland. Veksten i trafikken der bommene står i dag er beregnet til om lag 18 prosent. Den forventede trafikkveksten vil kunne påvirkes av endrede rammebetingelser som økonomisk utvikling, befolkningsvekst og statlig avgiftspolitikk.

Hva skal til for å nå nullvekstmålet i framtiden?

Det er gjort beregninger av hvilken effekt takstnivå og andre virkemidler har på den estimerte trafikkveksten fram mot 2030.

Effekt av ulikt takstnivå:

Foreløpige beregninger viser at takstnivå og innføring av elbiltakst i bomsystemet har størst effekt på nullvekstmålet​. Som figuren over viser, øker avvisningseffekten med takstnivået.

Det er lagt til grunn at rabatten for elbil fjernes når staten åpner for det. Estimert trafikkvekst reduseres da fra 11,5 prosent til et spenn mellom 4,8 prosent og 2,6 prosent.

 

Effekt av andre virkemidler:

 

Den samlede effekten av mer restriktiv parkeringspolitikk for offentlige virksomheter, mer konsentrert arealutvikling og økt satsing på gange, sykkel og kollektiv er vurdert å kunne redusere trafikkveksten med ytterligere 2 prosent.

Det er i vurderingene lagt til grunn både nasjonale og lokale forhold knyttet til parkeringspolitikk. Det er ikke mulig å pålegge avgift på private parkeringsplasser. ​Ny parkeringsordning trer i kraft i Porsgrunn i desember 2023 og må få tid til å sette seg. Det vil være mye byggeaktivitet i Skien sentrum i årene framover som allerede påvirker aktørene i sentrum. Det lokale handlingsrommet på kort sikt er derfor trolig en mer restriktiv parkeringspolitikk på offentlige parkeringsplasser, ​spesielt for de ansatte i offentlige virksomheter.

Beregningene forutsetter også en mer målrettet fortetting og konsentrasjon av kontorarbeidsplasser, handel og tjenester i knutepunkt og sentrum. Dette bidrar til å redusere behovet for bilbruk og styrker grunnlaget for andre transportformer enn bil. Beregningene forutsetter videre en prioritert satsing på mange mindre tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport.

Du kan lese mer om bomtakster i  fase 2 her

Borgestadalleen, biler i kø

Foto: Dag Jenssen / Bypakke Grenland