Bypakke Grenland fase 1 går mot slutten. Bompengeinnkrevingen er estimert å være ferdig i løpet av 2025. Årets revisjon av handlingsprogrammet er Bypakke Grenland fase 1 siste hovedrevisjon. Det betyr at hele prosjektporteføljen vurderes og nye prosjekter kan tas inn.

Korrigert for prisvekst er den øvre rammen for bypakkeinvesteringer 3,1 mrd. kr i 2022. Av disse er 2,2 mrd. kr benyttet.

Det er ferdigstilt 28 bypakkeprosjekter og mange titalls belønningsprosjekter som en del av fase 1.

Noen av prosjektene som er foreslått gjennomført i 2023 er ny gang- og sykkelbru i Porsgrunn, fra Reynoldsparken i Storgata til Moldhaugen på Vestsida, og ny bro over Damfoss fra Klosterøya til Smieøya. Nye gang- og sykkelbruer er viktige for å skape økt byliv og fordi de fjerner barrierer og er viktige for å gi gående og syklende nye konkurransefortrinn.

Dette handlingsprogrammet definerer innholdet i Bypakke Grenland fase 1, samt bruken av midlene vi får gjennom den statlige belønningsavtalen. Dette er bypakkeprosjektene som er foreslått i den politiske saken:

Grenland har siden 2013 mottatt 780 mill. i statlige tilskudd gjennom belønningsavtalen. Midlene er bla. brukt til å finansiere et av landets billigste og beste busstilbud. Vilkårene for statens tildeling av disse midlene er at vi når nullvekstmålet. Det innebærer at all vekst i persontransport i Grenland skal tas med kollektiv gange og sykkel.  Dagens 4-årige avtale gjelder til og med 2024.

Siden fase 1 går mot slutten jobbes det med å avklare muligheter for videreføring av Bypakke Grenland. I løpet av våren vil det bli lagt fram en ny politisk sak om dette.

Politisk behandling avsluttes i kommunene tidlig i februar og i fylkeskommunen 7.mars.

Lenke til den politiske saken:

Siljan Se dokumentene HER

Skien Se dokumentene HER

Porsgrunn: Se dokumentene HER

VTFK Se dokumenter HER

Handlingsprogrammet kan du også lese Bypakke Grenland handlingsprogram 2022 endelig