Bypakke Grenland fase 2 – finansiering og portefølje 2024

Bystrategi Grenland 2024-2035 – 2024

Notat – Analyse av overordnet vegnett Grenland 2024

Notat – Analyse av overordnet vegnett i Grenland 2023

Rapport Togstopp Skien 2023

Mulighetsstudie – Lokalt togtilbud i Grenland 2022

Temautredning næringstransport og persontransport med bil 2022

Temautredning by- og næringsutvikling 2021

Temautredning kollektivtransport 2021

Temautredning gange og sykkel 2021

Videreføring av Bypakke Grenland – kunnskapsgrunnlag og finansieringsmuligheter 2021

Analyse av det overordnete transportsystemet i Grenland. Reisestrømsanalyse. 2021

Transportsystemet i Grenland. Påvirkningsfaktorer, måloppnåelse og innsatsområder framover. 2021

Evaluering av bomsystemet i Bypakke Grenland 2021

Hva kjennetegner byer som vokser 2021

Verdiskapende fortetting i Grenland 2020

 

Franklintorget i Porsgrunn