Bomtakster i Bypakke Grenland fase 2

For fase 2 er det utredet tre ulike alternative bomtakster innenfor «dagens nivå«:

  • Dagens takst, ikke prisjustert (2015)
  • Delvis prisjustert takst
  • Prisjustert takst (2023)

Illustrasjonen under viser de tre ulike alternativene. Modellen viser at taksten i fase 1 har ligget fast, mens andre kostnader i samfunnet har økt. Fordi takstene ikke er korrigert for prisvekst har bompengebelastningen i realiteten gått ned. Samlet er takstene 30 prosent lavere enn ved oppstarten av fase 1.

Les mer om Konsumprisindeksen på ssb.no her

For fase 2 foreslås det at bomtakstene korrigeres for prisvekst jevnlig.

Utviklingen av bomtakster i Grenland

Delvis prisjustert takst

Hva de tre ulike bomtakstene betyr i praksis er vist i tabellen under:

I møte i politisk koordineringsgruppe 15. desember 2023 ble det enighet om å legge delvis prisjustert takst til grunn i kvalitetssikringen. For takstgruppe 1/lette kjøretøy innebærer det: Skiltet takst 20 kr og 27 kr i rushtid. Takst med brikkerabatt 16 kr og 21,6 i rushtid.

I kvalitetssikringen skal det også dokumenteres virkninger av de to andre alternativene som er vist i tabellen over.

I tillegg skal det dokumenteres virkninger av et alternativ med skiltet takst 15 kroner, der rushtidsavgiften fjernes og månedstak for antall passeringer settes til 50.

 

De ulike takstene vil påvirke fremtidig trafikk og muligheten til å nå nullvekstmålet i framtiden i ulik grad.

Du kan lese mer om nullvekstmålet for Bypakke Grenland her

Hva skjer med trafikken dersom det ikke blir en fase 2?

Trafikken vil øke betydelig. Beregninger viser at veksten i byområdet sett under ett vil øke med om lag 11 % fram mot 2030 uten bommer. På de mest belastede veiene der bommene i dag er plassert vil trafikken øke med 18 prosent. Dette er på steder hvor det allerede i dag er køutfordringer.

Trafikkberegninger viser følgende økning i antall biler på utvalgte steder i Grenland fram mot 2030 hvis vi fjerner bommene:

tabell med biltrafikktall i Grenland

Den forventende trafikkveksten vil kunne påvirkes av endrede rammebetingelser som økonomisk utvikling, befolkningsvekst og statlig avgiftspolitikk.

Nullvekstmål og trafikkutvikling – 2016 til 2023

Figuren viser trafikkutviklingen i Grenland til og med november 2023, sammenlignet med samme perioden i årene før. Trafikken gikk ned med 4,5 prosent ved innføring av bompenger i oktober 2016. Den gradvise økningen skyldes økningen i antall elbiler og i noen grad at nye vegprosjekter er ferdigstilt. Det utvidet vegkapasiteten og trafikken vokser. Den tydelige veksten i 2023 skyldes primært at elbiler kjører gratis, og i noe grad at befolkningen har vendt seg til avgiften.

Illustrasjon Bypakke Grenland