Takst- og rabattsystem i Bypakke Grenland fase 2

For bypakke fase 2 legges til grunn følgende:

 • Passeringstak/månedstak: 60 passeringer
 • Timesregel der kjøretøy passerer gratis en time etter en betalt passering. Det er den første registrerte passering gjennom bomstasjonen som belastes ved timesregel.
 • Timesregel og passeringstak skal gjelde for både takstgruppe 1 og 2.
 • Rushtidstakst i periodene 0700-0900 og 1500-1700.
 • 30 % rabatt på el-/nullutslippskjøretøy. Rabatten reduseres i takt med statlige takstretningslinjer.
 • Takstgruppe2/tunge kjøretøy: Dobbel takst av lette kjøretøy
 • 100 % rabatt (gratis) for tunge nullutslippskjøretøy.
 • Gjennomsnittstakst på inntil 10 kr i 2023-prisnivå
 • Takstgruppe 1/lette kjøretøy:
Takst Takst i rush
Skiltet takst 20 kr 27 kr
Takst med brikkerabatt 16 kr 21,6 kr
Takst med 30 % rabatt for elbil/nullutslippskjøretøy 11,2 kr 15,1 kr

Delvis prisjustert takst

For fase 2 er det blitt utredet tre ulike alternative bomtakster innenfor «dagens nivå«, i tråd med vedtak fra juni 2023:

 • Dagens takst, ikke prisjustert (2015)
 • Delvis prisjustert takst
 • Prisjustert takst (2023)

Det faglige grunnlaget som Statens vegvesen har utarbeidet og kvalitetssikret er basert på et delvis prisjustert takstnivå.

Illustrasjonen under viser de tre ulike alternativene innenfor «dagens takstnivå». Modellen viser at taksten i fase 1 har ligget fast, mens andre kostnader i samfunnet har økt. Fordi takstene ikke er korrigert for prisvekst har bompengebelastningen i realiteten gått ned. Samlet er takstene 30 prosent lavere enn ved oppstarten av fase 1.

Les mer om Konsumprisindeksen på ssb.no her

For fase 2 foreslås det at bomtakstene korrigeres for prisvekst jevnlig.

Utviklingen av bomtakster i GrenlandTrafikale og økonomiske virkninger av ulike takstnivå

Forslag til Bypakke Grenland fase 2 er basert på delvis prisjustert takst.

Det er i tillegg vurdert virkninger av de to andre alternativene som er vist i figuren over og et alternativ med skiltet takst 15 kroner, der rushtidsavgiften er fjernet og månedstak for antall passeringer er redusert til 50.

De ulike takstene vil påvirke fremtidig trafikk og muligheten til å nå nullvekstmålet i framtiden i ulik grad. Takstene påvirker også inntektene og hvor mange prosjekt som kan gjennomføres.

Trafikale virkninger av ulike takstnivå fram mot 2030:

 • Hovedalternativet, delvis prisjustert takst (20/27 kr): Trafikkveksten over bomstasjonene halveres fra 18 til 9 prosent.
 • Prisjustert takst (22/29 kr): Ytterligere 1 prosentpoeng redusert trafikk sammenlignet med hovedalternativet
 • Dagens skiltet takst (17/23 kr): 1 prosentpoeng økt trafikk sammenlignet med hovedalternativet

Alternativet med flat takst på 15 kroner gir 3 prosentpoeng økt trafikk i forhold til hovedalternativet. Fjerning av rushtidstaksten bidrar til økt trafikk og mindre overføring fra personbil til gange, sykkel og kollektivtransport. Den økte biltrafikken vil foregå i rushperiodene som i dag allerede er svært belastet. Fritak på grunn av månedstak (60 passeringer) utgjør om lag 1,37 prosent av dagens passeringer. En reduksjon av månedstaket til 50 passeringer gjør at flere når taket og oppnår flere gratis passeringer. Dette gir noe økt trafikk og lavere finansieringsgrunnlag.

De ulike vurderte takstene gir følgende virkning på inntektene i fase 2:

Takstnivå Økonomisk ramme fase 2
Hovedalternativ,
delvis prisjustert takst 20/27 kr
3 100 mill. kr
Dagens skiltet takst 17/23 kr 2 600 mill. kr
Prisjustert takst 22/29 kr 3 450 mill. kr
Lav takst 15 kr uten rushtidsavgift og redusert månedstak 2 030 mill. kr

 

Du kan lese mer om nullvekstmålet for Bypakke Grenland her