Bypakke Grenland er et partnerskap som krever at alle parter er enige. Det er gjort 3 likelydende politiske vedtak om videreføring av Bypakke Grenland fase 2 de siste årene i kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan og i fylkeskommunen. Vedtakene er gjengitt nedenfor.

Politisk ledelse i Grenland
Ordførere i møte om Bypakke Grenlands fase 2, fredag 24. november. Fylkesordfører Terje Riis Johansen, Janicke Andreassen, Porsgrunn kommune, Marius Roheim Aarvold, ordfører Skien kommune, og Elisabeth Hammer, ordfører Siljan kommune. Foto: Birgitte Finne Høifødt / Bypakke Grenland

 

Mars/april 2021:

Videreføring av Bypakke Grenland – oppstart av forberedelser

Oppstart av forberedelser Bypakke Grenland har bidratt til å utbedre trafikale problemer for alle trafikantgrupper og utvikle gode bymiljø. For å kunne videreføre dette arbeidet når fase 1 er nedbetalt, må forberedelsene starte nå.  «Skien kommune/Porsgrunn kommune /Siljan kommune /Vestfold og Telemark fylkeskommune»  ber administrasjonen om å utrede fremtidige finansieringsmuligheter for en prosjektportefølje i en mulig ny bypakke.

 

November/desember 2021:
Videreføring av Bypakke Grenland – rammer for ny bystrategi og proposisjon til Stortinget:

1. «Skien kommune/Porsgrunn kommune/Siljan kommune /Vestfold og Telemark fylkeskommune» ber om at det utarbeides en langsiktig bystrategi med grunnlag for en proposisjon til Stortinget for videreføring av Bypakke Grenland. Dette legges fram til politisk behandling 1.halvår 2022 for raskest mulig behandling i Stortinget.

2. Bystrategien med tilhørende tiltakspakke skal inneholde helhetlig virkemiddelbruk innen areal, transport og byutvikling for å kunne nå vedtatte hovedmål.

3. Det skal utredes flere alternativer for varighet på ny bypakke for å belyse mulige investeringsvolum og forholdet til statens signaler om langsiktighet for å kunne få en byvekstavtale.

4. Porteføljen skal finansieres som et spleiselag av lokale egenandeler, statlige bidrag (blant annet rv. 36) og bompenger. Det skal utredes mulige nivå på egenandeler og takster, med dagens nivå som utgangspunkt.

5. Det skal utredes hvordan et framtidig bomsystem kan justeres for å utjevne forskjeller.

 

Juni 2023:
Videreføring av Bypakke Grenland – avklaringer av videre prosess for fase 2 og innspill til NTP 2025-2036:

1. «Skien kommune/Porsgrunn kommune /Siljan kommune /Vestfold og Telemark fylkeskommune» ber om at det forberedes en proposisjon til Stortinget for Bypakke Grenland fase 2 med forutsetningene og videre prosess som beskrevet i saken. Bypakke Grenland fase 2 skal gi grunnlag for en langsiktig byvekstavtale med staten.

Innspill til NTP 2025-2036:

2. Forpliktende avtaler om helhetlig virkemiddelbruk mellom de offentlige aktørene er viktig for å nå mål om framkommelighet, byutvikling og klima. Satsing på avtaler med byområdene er en god måte å løse framtidens utfordringer i en tid med mindre ressurser. Byområdet ber om at staten i NTP 2024-36 prioriterer midler til byvekstavtale med alle de store byområdene fra 2025 på minimum tilsvarende nivå som i gjeldende NTP.

3. Byområdet ber om at staten i samarbeid med kommunene og fylkeskommunen prioriterer tiltak for framkommelighet for næringstrafikken og optimalisering av det overordna transportnettet i fase 2. Det må legges til rette for videre utvikling av rv.36 på lengre sikt.

4. Grenland ønsker et bedre togtilbud i byområdet og vil lokalt satse på tiltak som øker kundegrunnlaget til tog. Byområdet ber om at staten prioriterer togstopp i Skien, knutepunkt og andre investeringer som er avgjørende for utvikling av et bærekraftig og fremtidsrettet byområde.

Du kan lese mer om Bypakke Grenland og NTP her 

 

Informasjon finner du også på nettsidene til Skien Kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune og Telemark fylkeskommune.