Endringer i bomsystem

Bypakke fase 2 vil i hovedsak fortsette med samme bomsystem og bomplasseringer som i fase 1. Dette følger opp vedtak i 2023 med føringer om å beholde dagens bomsystem, med mulighet for mindre justeringer for å fordele belastningen bedre på innbyggerne. Områdene nord for Skien sentrum er ett av få bynære områder som har en lavere bompengebelastning enn gjennomsnittet. Det foreslås derfor et nytt bomsnitt med seks bomstasjoner i Skien nordøst, for å bidra til at bompengebelastningen fordeles noe jevnere. Løsningen krever tre stengte gater. En syvende bomstasjon er nødvendig dersom ikke Håvundvegen stenges ved Lagmannshøgda. Bomstasjonene på Sneltvedt kan etableres ved behov på et senere tidspunkt dersom trafikken øker vesentlig. Det nye bomsnittet vil gi insentiv til mindre bilkjøring på korte reiser og redusere trafikken noe i Skien nord øst. De nye bommene vil bidra med inntekter på mellom 150 mill. kr til 250 mill. kr til fase 2. For nærmere beskrivelse av nytt bomsnitt vises til eget notat i vedlegg 5.

Det faglige grunnlaget er basert på å videreføre dagens bomplasseringer og etablere et nytt bomsnitt i Skien nordøst, slik forslag til vedtak viser. For å unngå forsinkelser i den videre prosessen med proposisjon til Stortinget er det kun to mulige valg av bomplasseringer: Videreføre dagens bommer samt nytt bomsnitt i Skien nordøst, eller bare beholde dagens bommer.

Dersom forslag til nye bommer ikke vedtas er det behov for justeringer av inntekter og antall prosjekter som kan gjennomføres i porteføljen. Dette må justeres i etterkant av vedtak. Det må fattes likelydende vedtak av bomplasseringer hos alle parter.