Bypakke Grenland har som mål å redusere bruken av privatbil, til fordel for buss, gange og sykkel. Det vil bedre flyten og forutsigbarheten på vegnettet, noe særlig næringstrafikken vil nyte godt av.

Bypakke Grenland består av flere trafikktiltak. Ikke minst er Lilleelvkrysset i Porsgrunn og Skyggestein-Skjelbredstrand i Skien på lista over utbedringsprosjekter som ble ferdig i 2018.  Dette er de to største vegprosjektene i bypakka.

Lista er lenger enn som så, og målet er å utbedre en rekke kryss og strekninger der særlig næringstrafikk og kollektivtrafikken sliter med å komme fram i dag.

I tillegg ønsker vi også å bidra til å skape enda triveligere og mer miljøvennlige byer – der menneskene, og ikke bilen, står i sentrum. Vi ønsker blant annet lavere fart i bysentrene, nettopp for å skape rom for menneskene som er der. Både lavere fartsgrenser og ”oppstramming” av veger og gater vil bidra til bedre bomiljøer. I bypakka skal det også gjennomføres trafikksikkerhetstiltak som for eksempel lysregulering ved fotgjengeroverganger, hastighetsreduserende tiltak og ombygginger av kryss.