Hopp til innhold
Prosjekter

Fv. 44 Mælagata – Aalsgate – Gjerpensgate

Gang og sykkel
Ferdig
mai 2018
Høst 2019
Skien
Gang og sykkel
Ferdig
mai 2018
Høst 2019
Skien

Dette er et regionalt prosjekt, som har betydning for hele regionen.

Hva har vi gjort?

Det er  bygget ny gang- og sykkelveg fra Petersborg til Gjerpensgate på 1,5 km. Den nye vegen er plassert på vestsiden av fylkesvegen for å ta hensyn til fornminner på østsiden. Fylkesvegen fra Mælagata til Amtmand Aalls gate er lagt om. I tillegg er det bygget vi sikre kryssinger for gående og syklende, samt flere busstopp. Prosjektet ble utvidet til å oppgradere området rundt Skien jernbanestasjon ved Nylende. Veien er oppgradt, samt busslommen. Det ble satt av 7 millioner ekstra til dette.

 

Hvorfor?

Vegen manglet et tilbud for gående og syklende.

Når?

Reguleringsplan ble vedtatt i Skien bystyre 4. juni 2017. Bygging startet mai 2018 og ble ferdig sommer 2019.

Prosjektet er prioritert i Handlingsprogrammet 2015-2018.

For ytterligere detaljer om prosjektet se vegvesen.no.