Hopp til innhold
Prosjekter

Rv. 36 Tiltak overordnet vegnett på riksveg i Porsgrunn

To delprosjekter, rundkjøringen ved Vabakkentunnelen og rundkjøringen ved Kulltangen er oppgradert for å ta imot økt trafikkmengde for å avlaste gjennomgangstrafikk i Porsgrunn.

Bil og veg Buss og kollektiv
Ferdig
Porsgrunn
Bil og veg Buss og kollektiv
Ferdig
Porsgrunn

Hva har skjedd?

I slutten av september 2018 ble Vabakkenkrysset bygget om. Et nytt svingefelt fungerer nå som en snarveg som gjør at trafikken lettere styres gjennom Vabakkentunnelen på Rv 36.

I tillegg ble det etablert et trafikklyssignal som gir bilene redusert tilgang inn i Linaaesgate. Det gir igjen lavere trafikkmengde over Porsgrunnsbrua.

Rundkjøringen ved Kulltangen har gitt økt kapasitet ved å utvide sirkulasjonsarealet og etablere to kjørefelt inn fra tre av armene.

Rundkjøringen ved Kulltangen har fått økt kapasitet (Foto: Birgitte Finne Høifødt).

Hvorfor?

De to delprosjektene ved Vabakken og Kulltangen, rv 36 er oppgradert for å kunne ta imot økt trafikkmengde når fv 356 Porsgrunnsbrua, Storgata og Sverresgate skal avlastes for gjennomgangstrafikk.

Bussen har eget felt i rundkjøringen ved Vabakkentunnelen. (Foto: Jørn Steen)

De overordnede målene i disse bypakkeprosjektene er avlastning av Porsgrunn sentrum for gjennomgangstrafikk og dermed muligheter for bedre tilrettelegging for gående, syklende og et godt bymiljø. Samtidig skal hensynet til næringsdrivende i sentrum ivaretas.