Hopp til innhold
Prosjekter

Rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand

Bil og veg
Ferdig
Våren 2017
Sommer 2019
Skien
Bil og veg
Ferdig
Våren 2017
Sommer 2019
Skien

Det ble bygget ny riksveg 36 fra Skjelbredstand til Skyggestein. Målet med prosjektet var å bedre framkommeligheten for næringstrafikk, spesielt tunge kjøretøy. Også personbiltrafikken opplever betydelige forbedringer.

Den nye vegstrekningen gir bedre trafikksikkerhet for strekningen og forbedrer miljøet i nærområdene langs dagens veg, samtidig som trafikken langs Klovholtvegen har blitt betydelig redusert. Ny veg ble åpnet for trafikk 27. november 2018. Kryssområder og tiltak på tilstøtende veglinjer og arealer ble ferdigstilt fortløpende frem mot sommeren 2019.

Våren 2020 har det blitt utbedret erosjonsskader i grøfter og tilstøtende arealer da forutsatt naturlig revegetering ikke har fungert som tiltenkt. Rekkverk tilknyttet Klovholtbrua er også utbedret våren 2020. Oppmålingsforretning med grunneierne tilknyttet prosjektområde pågikk utover høsten 2020 og det ble utført noen mindre tiltak hos noen grunneiere tilknyttet prosjektet.

Sluttsum: 715 mill. kr (100% statlige midler)