Flere tiltak er allerede utført – blant annet hyppigere avganger og innføring av nye billettyper. Dette er en viktig årsak til at busstrafikken øker betydelig i Grenland. Det er naturligvis veldig gledelig at utviklingen går i riktig retning, men ambisjonene i Bypakke Grenland er enda større!

Det jobbes kontinuerlig for å forbedre kollektivtransporten, og Bypakke Grenland skal blant annet bidra til å bygge kollektivfelt, oppruste holdeplasser og forbedre bussrutetilbudet. For mer informasjon om busstilbudet i Grenland sjekk Farte.no .

Sjekk her: Her finner du alle prosjekter som er en del av Bypakke Grenland.

I Bypakke Grenland skal det investeres i en rekke framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken, og rundt 300 millioner kroner skal brukes til drift av kollektiv (fordelt over 10 år).

Plan for framtidig busstilbud

Utredningen Busstrafikkplan Grenland er grunnlag for utlysning av ny busskontrakt gjeldende fra 1.7.2025. Målet er å styrke rutetilbudet.

Les mer i dette fortellerkartet Busstrafikkplan Grenland (arcgis.com)