Bypakke Grenland skal gjøre det lettere for myke trafikkanter, enten du sykler til jobb, triller barnevogn eller går til skolen. Bypakka skal gjennomføre en rekke tiltak som kommer gående og syklende til gode.

Det skal lages et sammenhengende sykkelvegnett, vi skal videreutvikle snarveger og turveger og vi vil gjøre det enklere å komme seg til bussholdeplassene. Målet er å utvikle et sammenhengende rutenett av gang-/sykkelveger i Grenland som er effektivt, framkommelig og attraktivt.

I Bypakke Grenland kommer det også viktige trafikksikkerhetstiltak som for eksempel lysregulering ved fotgjengeroverganger, hastighetsreduserende tiltak og flere lokale utbedringer av kryss og strekninger med framkommelighetsproblemer.

I Bypakke Grenland planlegger vi å bruke 200 millioner kroner til gang- og sykkeltiltak, og 100 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. I tillegg kommer 50 millioner kroner til bymiljøtiltak.

Kort sagt: Finn fram sykkelen og de gode gåskoene!

Hovedsykkelveger i Grenland