Prosjekter

Kirkebakken – Sverresgate – Hovenggata

Strekningen er en viktig gatelenke i Porsgrunn sentrum. Trafikken blir betydelig redusert når tiltakene på overordnet vegnett er ferdig gjennomført i 2019. Da kan arbeidet med å omforme strekningen til en fin bygate ta til.

Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Bygges nå
Vår 2020
Senhøst 2021
Porsgrunn
Buss og kollektiv Bymiljø Gang og sykkel
Bygges nå
Vår 2020
Senhøst 2021
Porsgrunn

Hva skal vi gjøre?

Det skal etableres et nytt, stramt gateprofil med kantstopp for bussene, trygge fotgjengerkryssinger og brede sykkelfelt. Tiltaket har stor betydning for opplevelsen av Porsgrunn sentrum og målene om økt fremkommelighet for kollektivtrafikken og syklende. Prosjektet strekker seg fra Kirkebakken ved Østre Porsgrunn kirke, gjennom hele Sverresgate og Hovenggata til denne møter Storgata, en strekning på totalt 1,7 kilometer.

Hvorfor?

Kollektivfeltutredningen viser at det er behov for bedre fremkommelighet for bussene gjennom Porsgrunn sentrum. Ny fylkesveg 32 Gimlevegen-Augestadvegen er nå hovedvegforbindelsen mellom E-18 og Skien øst, og Hovenggata-Sverresgate avlastet for mye av trafikken som tidligere preget gatebildet. Med bakgrunn i den reduserte trafikkmengden kan gateløpet i større grad prioritere fremkommelighet for buss og syklende. Dette oppnår vi ved å etablere sykkelfelt mellom Osebakken og Kirkehaugen, samt kantstopp for bussene slik at de beholder sin plass hvis det oppstår kø i rushtidstrafikken.

Når?

Prosjektet gjennomføres etappevis i perioden 2020-2021. I forkant og parallelt med byggingen vil deler av vann- og avløpsnettet her og i omliggende gater rehabiliteres. 1.oktober åpnet Hovenggata til og med Cirkle K.