Prosjekter

Fv. 44 Mælagata – Aalsgate – Gjerpensgate

Gang og sykkel
Ferdig
mai 2018
Høst 2019
Skien
Gang og sykkel
Ferdig
mai 2018
Høst 2019
Skien

Tiltaket er skissert som et regionalt prosjekt, det vil si at det er vurdert til å ha betydning for hele regionen.

Hva har vi gjort?

Vi skal bygge ny gang- og sykkelveg fra Petersborg til Gjerpensgate på 1,5 km. Den nye vegen plasseres på vestsiden av fylkesvegen for å ta hensyn til fornminner på østsiden. Vi legger om fylkesvegen fra Mælagata til Amtmand Aalls gate. I tillegg bygger vi sikre kryssinger for gående og syklende, samt flere busstopp. Prosjektet er utvidet til å oppgradere området rundt Skien jernbanestasjon ved Nylende. Veien skal oppgraderes, samt en busslomme. Det er satt av 7 millioner ekstra til dette.

 

Hvorfor?

Vegen manglet et tilbud for gående og syklende.

Når?

Reguleringsplan ble vedtatt i Skien bystyre 4. juni 2017. Vi startet bygging i mai 2018. Prosjektet skal være ferdig vår/sommer 2019.

Prosjektet er prioritert i Handlingsprogrammet 2015-2018.

For ytterligere detaljer om prosjektet se vegvesen.no.