Hele 160 prosjekter har vært under lupen i forbindelse med bypakkearbeidet. Et langt mindre antall vil faktisk bli bygget, men antallet sier likevel noe om størrelsen og kompleksiteten i Bypakke Grenland. Totalt planlegges det å investere 2,5 millioner koner.

Onsdag 17. april 2013 møttes formannskapspolitikerne i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble og fylkesutvalget i fylkeskommunen for en orientering om Bypakke Grenland. I et notat til politikerne beskrives hovedgrepene i bypakka.

Les hele notatet her: Hovedelementer i Bypakke Grenland.

Det foreslås å bygge et sammenhengende gang- og sykkelnett som skal gjøre det mer attraktivt å sykle og gå; et oppgradert bussmetrossystem som tar deg effektivt fram i byområdet; og ikke minst bedre flyt for næringstrafikken. Det siste sikres blant annet med to store vegprosjekter – Rv36 Skyggestein-Skjelbredstrand og Fv32 Lilleelvgata-Hovenga.

Slik fordeler prosjektene seg

Rv36 Skyggestein-Skjelbredstrand: 492 mill. kr
Fv32 Lilleelvgata-Hovengt 514 mill. kr
Tiltak for næringstransporten 310 mill. kr
Kollektiv investering 310 mill. kr
Kollektiv drift 310 mill. kr
Gang- og sykkeltiltak 310 mill. kr
Bymiljø 90 mill. kr
Trafikksikkerhet 150 mill. kr

300 mill. til kommunene

Nesten 50 prosjekter nå til vurdering som del av bypakka. Endelig valg av tiltak skal foregå på to måter:

  • Regionale prosjekter: Tiltak som er viktige for å skape sammenhengende regionale transportsystemer og enkeltprosjekter som er del av slike systemer.
  • Kommunale prosjekter: Øvrige prosjekter prioriteres av den enkelte kommune ut fra den samlede lista med tiltak.

Det betyr konkret at de fire kommunene i bypakke-samarbeidet får tildelt en pott, fordelt i forhold til antall innbyggere, som de selv kan disponere til bypakke-prosjekter. Totalt beregnes det 300 mill. kr til fordeling til de kommunale tiltakene. Fordelt etter folketall gir dette følgende summer for kommunene:

Skien 150 mill. kr
Porsgrunn 100 mill. kr
Bamble 40 mill. kr
Siljan 10 mill. kr

Dette er ikke tilstrekkelig til å dekke alle de ønskede tiltakene som er presentert fra kommunene. En videre prioritering og rekkefølgen av prosjektene avklares i den videre prosessen.

Les mer om porteføljestyring her.

Her kan du lese mer om framdriften det nå legges opp til.

Følg med på bypakka.no

På bypakka.no vil vi etter hvert publisere de konkrete prosjektene som vurderes, stort som smått, men noen drypp kan vi gi allerede nå. Disse er blant prosjektene som nå vurderes:

Siljan: Holtesletta-Heivannet – ny sykkelveg.
Skien: Landmanntorget – nytt torg i sentrum.
Porsgrunn: Sverresgate-Hovenggata – en helt ny bygate
Bamble: Fv200 Langesundveien – nytt fortau