Tirsdag 26. april 2022 kl. 8.00-9.00 Hvordan lykkes med byutviklingsprosjekter i mellomstore byer?

Innledere: Hanne M. Toftdahl, økonomisk geograf fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Grenoble og jobber for Vista Analyse.
Eli Grønn, planlegger og arkitekt fra NTNU og ETSAB/UPC i Barcelona og jobber for Dyrvik Arkitekter

Toftedal har erfaring fra flere departement og spesifikk kompetanse på kommunale utfordringer og planprosesser i skjæringspunktet mellom privat virksomhet og tilrettelegging fra offentlig sektor. Hun har jobbet mye med næringslivets plass i by- og arealplanleggingen og har utviklet verktøy for næringslivets lokaliseringsmønster og for handelsanalyser.
Eli Grønn er planlegger og arkitekt fra NTNU og ETSAB/UPC i Barcelona og jobber for Dyrvik Arkitekter. Hun har spesifikk kompetanse innenfor by- og stedsutvikling med spesielt søkelys på byrom og forbindelser. Eli har sterk interesse for transformasjons-prosesser og sammenhenger mellom tiltak og virkning i byen, og har jobbet med mange knutepunktprosjekter for Bane NOR Eiendom. Både Hanne M. Toftdahl og Eli Grønn er involvert i arbeidet med områderegulering i bypakkeprosjektet Knutepunkt Porsgrunn.

Presentasjon fra møtet kan du se her: Frokostmøte_Byutvikling Hanne Toftdahl

Tirsdag 16.november kl. 8.00-9.00 Næringstransporten i Grenland – nye analyser

Innledere: Alberte Ruud, seniorrådgiver i Norconsult og Nina Ambro Knutsen, prosjektleder i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Presentasjon fra møtet kan du lese her: Frokostmøte 16.november 2021_næringstransport_nye analyser

Tirsdag 9.november kl. 8.00-9.00 Knutepunktutvikling – Porsgrunn og Skien

Innledere: Sjur Helseth, direktør Fag og utvikling i Bane NOR Eiendom, Lars Martin Sørli, bypakkekoordinator i Porsgrunn kommune, Mette Gundersen, byutviklingssjef i Skien kommune.
Presentasjon fra møtet kan du lese her: Frokostmøte 9.november 2021_Knutepunktutvikling

 

Tirsdag 2.november kl. 8.00-9.00 Videreføring av Bypakke Grenland – kunnskapsgrunnlag og finansieringsmuligheter

Innledere: Bystrategi Grenland sekretariat, Statens vegvesen

Presentasjonen fra møtet kan du lese her: Frokostmøte 2. november 2021 Videreføring av Bypakke Grenland

Tirsdag 28.september kl. 8.00-9.00 Evaluering av bomsystemet i Bypakke Grenland

Innleder: Asplan Viak

Dagens bomsystem har skapt debatt om befolkningen rammes skjevt ut ifra hvor de bor, eller om systemet rammer sosialt urettferdig. Som en del av forberedelsene til en mulig videreføring av bypakka har Bystrategi Grenland-samarbeidet bedt Asplan Viak evaluere bomsystemet.
Presentasjonen fra møtet kan du lese her: Bompenger Grenland Frokostmøte Presentasjon

Les rapporten her: Evaluering av bomsystemet i Bypakke Grenland

Tirsdag 21.september kl. 8.00-9.00 Attraktiv by – hva skal til?

Innleder: Juryleder Alexandria Algard – Attraktiv by pris
Frokostmøte «Attraktiv by» 21.september. Klikk her for å bli med.

Skien og Porsgrunn har nettopp fått prisen «Attraktiv by» – Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling. Hva bør vi gjøre mer av for å bli enda mer attraktive, og hva må vi unngå å gjøre? Les mer her: Frokostmøte Attraktiv by

Frokostmøter våren 2021

Frokostmøte 8. juni 2021 – Videreføring av bypakka, hva mener du bør med i ny portefølje?

Frokostmøte, siste i rekken, 8. juni 08-09.

Presentasjonen fra møtet finner du her:

Frokostmøte 5 ny bypakke, ny portefølje 080621.

Frokostmøte 1. juni 2021 – Ny riksveg 36 fra E18 til Skyggestein, planlegging og finansiering

Riksveg 36 har en svært sentral rolle i hovedvegsystemet i byområdet. En ny veg skal flytte trafikk fra lokalvegnettet, bedre framkommeligheten og bidra til attraktiv by- og næringsutvikling. Statens vegvesen er i gang med kommunedelplan som skal fastlegge en korridor mellom krysset med ny E18 i Porsgrunn og Skyggestein i Skien.

I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2022-2033 er prosjektet prioritert, men staten forutsetter 50 prosent finansiering fra bompenger. Videreføring av Bypakke Grenland gir mulighet til å fullfinansiere strekningen og andre prioriterte prosjekter i byområdet.

Frokostmøte 25. mai 2021 – Trafikkbildet og reisestrømmer i Grenland: Hvordan er i det dag, og hva kan vi påvirke fremover?

Våren 2021 har politikerne vedtatt å starte forberedelsene av en ny bypakke. Nye prosjekter som riksveg 36, knutepunktutvikling og datasenter skaper nye behov.

Det innebærer at vi må skaffe oss ny og oppdatert kunnskap før en fremtidig portefølje med nye prosjekter i bypakka settes sammen. Norconsult har derfor fått i oppdrag å analysere trafikkbildet og reisestrømmer i Grenland. De har sett på konsekvensene av fremtidige prosjekter som ny riksveg 36, knutepunktutvikling og datasenter.

Presentasjonen fra Norconsult kan du laste ned her: Grenland reisestrømmer

Frokostmøte 18. mai 2021 – Verdiskapende fortetting i Grenland – hvilke muligheter har vi?

Måter å forme byer og tettsteder på som gir redusert biltrafikk fører til at flere opplever stedet som attraktivt. Her vil folk bo og arbeide, viser nyere byforskning.

Hva så med Grenland? En fersk fortettingsanalyse av Skien og Porsgrunn viser at mange flere mennesker kan bo og drive næringsvirksomhet i byene våre.

Innledere: Fredrik Barth, Vill www.vill.no og Tobias Nordström, Spacescape

Hele studien kan leses her: Verdiskapende fortetting i Grenland

Presentasjonene fra Tobias Nordström og Fredrik Barth kan lastes ned her: Fortettingsstudie presentasjon Spacescape og VILL frokostmøte 18 mai 2021

Frokostmøte 11. mai 2021 – Hva kjennetegner regioner som vokser – og hva bør Grenland satse på?

I dette foredraget viser samfunnsøkonom Rolf Røtnes, fagdirektør i Samfunnsøkonomisk analyse, til hva som kjennetegner byer som lykkes.

De neste årene vil befolkningsveksten trolig synke vesentlig. Spesielt vil ikke arbeidsstyrken øke mye. Antall mennesker i arbeidsdyktig alder er imidlertid meget viktig for utvikling av gode lokalsamfunn. Kampen om å tiltrekke seg unge voksne vil derfor trolig bli både viktigere og hardere for byer som ønsker å vokse.

Rapporten kan lastes ned her: Hva kjennetegner byer som vokser

Webinar om byutvikling og transport i Grenland

Hva er viktig for næringslivet når det gjelder by og transportutvikling i Grenland? Hva har vi fått til i samarbeid til nå, og hvordan skal vi lykkes med fremtidens transportbehov? Lytt til ulike aktører innen næringslivet. Det jobbes mot en ny bypakke og byvekstavtale med staten, hvor står arbeidet nå?

Webinaret var et samarbeid mellom Grenland Næringsforening og Bystrategi Grenland.

Presentasjonen kan lastes ned her: Webinar byutvikling og transport i Grenland_28.04.2021

For tidshenvisninger til de enkelte innleggene gå til filmen på YouTube: https://youtu.be/BfPIYk-mu64