Torsdag kveld vedtok et enstemmig storting proposisjonen om utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1. Bypakka skal bidra til at veksten i persontransporten tas med miljøvennlige transportmidler, og at det blir bedre fremkommelighet for næringstrafikken.

Nå starter byggingen

Anleggsarbeidet med Lillelvkrysset (fylkesveg 32 Gimlevegen-Augestadvegen starter opp rundt årsskiftet 2015/2016, og skal etter planen står ferdig ved årsskiftet 2017/2018.

Anleggsarbeidet med Brekkasvingene (riksveg 36 Skyggestein-Skjelbredstrand) forventes startet opp høsten 2016, og forventes ferdig rundt årsskiftet 2018/19.

I tillegg til de to store vegprosjektene, inneholder bypakka nærmere femti prosjekt for næringstransport, kollektivtrafikk, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø i Porsgrunn, Skien og Siljan. Dette skal bidra til bedre fremkommelighet, reduserte klimautslipp og skape en mer attraktiv region. Flere av disse ferdigstilles allerede neste år:

  • Gang-/sykkelvei, støyskjermer og holdeplasser langs Bedriftsveien i Skien
  • Gang-/sykkelvei og utvidelse av fortau i tunnel langs rv 354 Setrevegen-Breviksbrua
  • Gang-/sykkelvei langs fv. 32 Holtesletta-Heivannet i Siljan
  • Forbedring av eksisterende gang-/sykkelvei på Bøle og Lahelle.
  • Opprustning av en rekke bussholdeplasser
  • Om lag 30 krysningspunkt for myke trafikanter skal gjøres sikrere.

Handlingsprogram

Det første handlingsprogrammet for bypakka er i ferd med å behandles politisk i kommunene og fylkeskommunen. Handlingsprogrammet avklarer prioriteringer for perioden 2015-2018 og skal sikre god fremdrift for planlegging og gjennomføring av prosjektene.

Porteføljestyringen av bypakka innebærer at handlingsprogrammet skal revideres årlig, med en hovedrevisjon hvert fjerde år.

Spleiselag

Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner de ti neste årene. Nesten halvparten av dette, 1,29 mrd., dekkes av offentlige midler.  Resten av investeringen skal finansieres med bompenger. Det er beregnet at Bypakke Grenland fase 1 vil være finansiert i løpet av 10 år.

Bompenger er en forutsetning for å kunne realisere Bypakke Grenland, slik det er med alle andre bypakker her i landet.  Det er planlagt at de 13 bomstasjonene blir etablert i midten av 2016.

Fakta om bompenger