Søknaden omfatter tiltak innenfor områdene byutvikling, kollektivtransport, gange og sykkel, mobilitetsveiledning og ny teknologi.

Fylkesordfører og ordførerne i Porsgrunn, Skien, Siljan og Bamble viser i oversendelsen til møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 1.oktober hvor videre samarbeid gjennom forpliktende avtaler ble drøftet.

Gjeldende belønningsavtale for Grenland utløper i 2020. I påvente av forhandlinger om en mer langsiktig byvekstavtale for Grenland, er det av hensyn til forutsigbarhet for busstilbudet og videre satsing på bærekraftig byutvikling og transport viktig å få avklart statens tilskudd av belønningsmidler de neste årene.

Søknad

Her finner dere søknaden
Søknad om belønningsavtale 2021-2024 fra byområdet Grenland

Vedlegg

  1. Bypakke Grenland handlingsprogram til politisk behandling revisjon 2020 Er i prosess for politisk behandling
  2. Regional planstrategi for Vestfold og Telemark 2020-2024
  3. Fortettingsstudie: Verdiskapende fortetting i Grenland, 2020
  4. Søknad fra byområdet Grenland om tilskudd til reduserte billettpriser 2020
  5. Søknad fra Grenland om tilskudd til planlegging og byutvikling i byvekstavtaler 2020
  6. Belønningsavtalen Grenland 2017-2020 – årsrapport 2019
  7. Lokalt mandat for forhandlinger om Byvekstavtale Grenland, vedtatt 2019
    Link til side med mandatet: https://bypakka.no/byvekstavtale/
  8. Beregning av måloppnåelse i byvekstavtale Grenland (sannsynligjøring av nullvekstmålet) 2018