Arbeidet med Bypakke Grenland har nemlig utløst statlige belønningsmidler – til sammen 215 millioner kroner de neste fire årene. Det er ikke tatt endelig stilling til hvordan alle disse midlene skal brukes, men det er på det rene at den umiddelbare effekten vil komme i form av bedre kollektivtilbud.

Les mer: Grenland får 215 millioner kroner i belønningsmidler.

Når det gjelder de andre prosjektene i Bypakke Grenland , vil de første spadetakene bli tatt høsten 2014. Vel og merke hvis framdriften går som planlagt:

Høst 2013 Bypakke Grenland behandles i Vegdirektoratet
Vinter 2014 Saken oversendes Samferdselsdepartementet
Sommer 2014 Bypakke Grenland behandles i Stortinget

Behandlingen i Stortinget er den siste milepælen før utbyggingen kan starte. Det betyr i praksis at de første prosjektene kan igangsettes høsten 2014.

Hvilke prosjekter starter når?

Det foreligger en rekke forslag til prosjekter som kan inngå i Bypakke Grenland, og det jobbes nå med å prioritere og velge ut hvilke av disse som skal realiseres innenfor totalbudsjettet på 2,5 mrd. kroner. Det gjenstår en betydelig jobb med detaljplanlegging og prosjektering, og dette arbeidet er nå godt i gang. Planleggingsarbeidet vil fortsette framover mot høsten 2014, slik at faktisk oppstart av byggeprosjektene kan komme i gang så fort som mulig etter et vedtak i Stortinget.

To store vegprosjekter, med en prislapp på over én milliard kroner, er allerede klare for oppstart etter at Stortinget gir klarsignal:

Detaljplanleggingen rundt andre prosjekter er som nevnt i gang, men ingenting er foreløpig besluttet. Vi vil holde nettsiden oppdatert med ny informasjon om prosjektene så snart det er praktisk mulig.

Her kan du se hvilke prosjekter som vurderes som del av Bypakke Grenland.