«Det er viktig for Grenland å komme i gang med forhandlinger om en langsiktig byvekstavtale slik som NTP 2022-2033 har lagt opp til, heter det i brevet. Vi planlegger lokale vedtak for videreføring av bypakka i 2023 som grunnlag for videre forhandlinger med staten.»

I brevet påpekes det at forpliktende avtaler mellom de offentlige aktørene er avgjørende for å møte utfordringer og nå felles mål i framtiden.

Byvekstavtaler internasjonalt fremhevet

Byvekstavtalene og nullvekstmålet blir internasjonalt pekt ut som et godt virkemiddel for å få ned klimautslipp . Når samtidig pengebruken skal ned pekes det også på byvekstavtaler som en god ordning: «Spleiselag, samordning og felles prioriteringer i kommunene, fylkeskommunen og staten er spesielt viktig når det er mange utfordringer og mindre penger. Byvekstavtaler mener vi derfor er en billig og riktig måte å løse utfordringer på.»

Mindre klimagassutslipp, kø, støy og luftforurensing

Målet for byområdene er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Dette kalles nullvekstmålet.

Bypakkene inngår i byvekstavtalene

Byvekstavtalene er langsiktige avtaler mellom et byområde og staten, og omfatter både vei-, kollektivtransport-, sykkel- og gange- og arealtiltak. De bompengefinansierte bypakkene inngår i byvekstavtalene, og nullvekstmålet legges til grunn. Dette målet vil også bidra til mer attraktive byer med økt mobilitet og bedre framkommelighet for næringslivet.

Lagt opp til å inngå byvekstavtale med Grenland

Ni byområder er i dag omfattet av ordningen med byvekstavtaler. Så langt er det inngått byvekstavtaler for Oslo-området, Bergens-området, Trondheims-området og Nord-Jæren. I Nasjonal transportplan 2022–2033 ble det lagt opp til å inngå byvekstavtaler for de fem øvrige byområdene som har belønningsavtaler i dag. Det er Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø. Forhandlinger med Tromsø pågår.