– En byvekstavtale gir mulighet for billig kollektivtransport og trivelige bysentrum hvor det blir lettere å gå, sykle og reise med buss og tog. Rv 36 har en sentral rolle i hovedvegsystemet i Grenland og er svært viktig for den videre byutviklingen.

Første del av vegen – fra Skyggestein til Skjelbredstrand – ble ferdig i 2018 som del av Bypakke Grenland fase 1. Denne delen ble fullfinansiert av staten.

– Vi har jobbet i lang tid med å få resten av vegen prioritert i NTP, sier fylkesordføreren

Regjeringen satser på byvekstavtaler

Regjeringen vil fortsette satsingen på byvekstavtaler. Avtalene skal være langsiktige, og de bompengefinansierte bypakkene vil inngå i avtalene.

Regjeringen påpeker at byvekstavtalene har vært en suksess i de fire største byene, og prioriterer nå 10 mrd. kroner til forhandlinger om byvekstavtaler for Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø.

I tillegg kommer statlige midler til store riksveiprosjekter som kan være aktuelle å prioritere innenfor byvekstavtalene i disse byområdene, slik som rv 36 fra Skjelsvik til Skyggestein. Prosjektet har en kostnad på 5,3 mrd. kroner i planperioden, og det forutsettes om lag 50% finansiering fra bompenger.

Regjeringen påpeker at arealutviklingen er et viktig premiss for å skape gode byer og må virke sammen med transportpolitikken. For å bremse trafikkveksten er det behov for bredt sammensatte og langsiktige tiltakspakker som er tilpasset det enkelte byområdet. I de største byområdene er det etablert et godt samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunene og staten om areal- og transportutviklingen. Regjeringen vil bygge videre på dette.

 Vil raskt i gang med forhandlinger

– Mer penger i potten og et klart ønske fra regjeringens side om satsing på byvekstavtaler nå gjør oss optimistiske. Kommunene i Grenland og fylkeskommunen behandler i disse dager en sak om å forberede videreføring av Bypakke Grenland. Riksveg 36 vil være en sentral del av en ny bypakke, sier Riis Johansen.

– Vi vil gjerne komme raskt i gang med forhandlinger om en byvekstavtale og få til en god dialog med staten om langsiktig arealutvikling i Grenland, om planlegging av rv 36, knutepunktutvikling og videre satsing på kollektiv, sykkel og gange, avslutter Riis Johansen.