Fv32 Heivannet-Holtesletta er ett av de nesten 50 prosjektene som er foreslått i Bypakke Grenland. Det er ikke tatt en endelig avgjørelse, men prosjektet inngår i det som anses som regionalt viktig for bypakka.

Slik blir bypakka – les bakgrunnssaken her.

Vegstrekningen beskrives i dag som lite egnet for gående og syklende, og det foreslås å bygge gang- og sykkelveg på hele strekningen. Denne er planlagt på sørøstre side av fylkesvegen, for å knytte den opp mot boligfeltet på Skauen og skolen. Tiltaket krever reguleringsplan og byggeplan.

Se framdriftsplanen for bypakka her.