Responsive image

Det er mange brikker som skal på plass i arbeidet med Bypakke Grenland.

Hva skjer når?

Stortinget gjorde vedtak om utbygging og finansiering av bypakka 18. juni 2015. Handlingsprogrammet 2015-2018 ble lokalpolitisk vedtatt samme måned.

Umiddelbart etter vedtakene ble arbeidet med planlegging og gjennomføring av prosjektene intensivert. Anleggsarbeidet på fv 32 Gimlevegen-Augsetadvegen (Lilleelvkrysset) er ferdig før jul 2018, og riksveg 36 Skyggestein-Skjelbredstrand er åpnes i november 2018.

Andre prosjekter som er ferdig eller påbegynt i 2018 er blant annet:

  • Gang-/sykkelvei, støyskjermer og holdeplasser langs Bedriftsveien i Skien
  • Gang-/sykkelvei på Nystrandvegen
  • Gang-/sykkelveg på fv 44 Mælagata -Amtmand Aalls gate-Gjerpensgata (påbegynt 2018 ferdig 2019)
  • Landmannstorget kollektivknutepunkt og park (påbegynt 2018, ferdig 2020)
  • Prosjekter i Porsgrunn sentrum, overordnet vegnett.
  • Sikrere krysningspunkt for myke trafikanter (ca 30)

Det oppdaterte Handlingsprogrammet 2015-2018   gir en detaljert oversikt over prioriterte prosjekter.

   

Areal- og transportplan

En samordnet areal- og transportplan for Grenland ble vedtatt i juni 2014. De fire kommunene i Bystrategi Grenland-samarbeidet er nå i prosess eller ferdig med kommuneplanenes arealdeler. For at Bypakke Grenland skal lykkes, er det en viktig forutsetning at kommunenes arealdeler følger opp den samordnede areal- og transportplanen for Grenland.

   

Belønningsmidler

Grenland har inngått belønningsavtale for perioden 2013-2016 på totalt 215 mill. kr. Fordelingen av midlene er besluttet i kommuner og fylkesting. Belønningsordningen har som formål å bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Dette skal foregå gjennom å redusere bruken av privatbiler og øke antallet kollektivreiser, syklende og gående.

   
Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 24. september 2018 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland