Bompengeinntektene i Bypakke Grenland tilsier at fase 1 er ferdig nedbetalt i løpet av våren 2025. Det er noe seinere enn antatt da det ble gjort felles politiske i 2021 om videreføring av bypakka med bestilling av et grunnlag for en ny proposisjon til Stortinget, hvor rv. 36-prosjektet skulle inngå. Lokalpolitisk behandling av ny bypakke var planlagt i 2022 for å sikre framdrift og muliggjøre sømløs overgang mellom fase 1 og fase 2.

Høsten 2022 ble det klart at det er politiske ønsker om å vite mer om løsningen for rv.36 og hva som skal bygges før det fattes lokale vedtak om langsiktig finansiering av en fase 2. Saken ble derfor utsatt og det skulle utredes flere realistiske muligheter å videreføre bypakka på i påvente av videre planlegging av rv. 36.

Da bystyret i Porsgrunn kommune fastsette planprogrammet for kommunedelplan for rv.36 i februar 2023, inneholdt vedtaket innsnevring av videre utredninger. Statens vegvesen har vurdert at denne innsnevringen går på bekostning av utredningsplikten i planleggingsprosessen etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger.

31.mars ble transportvirksomhetenes svar på prioriteringsoppdraget til NTP 2025-36 presentert. Rv. 36 Skjelsvik – Skyggestein ble der foreslått tatt ut av den prioriterte porteføljen.

Statens vegvesen har besluttet å sette planlegging av rv. 36 på pause inntil Stortingsmelding om NTP 2025-2036 legges fram våren 2024. Videre framdrift vil avhenge av den politiske prioriteringen (se brev: Brev-fra-SVV-om-rv.36_31.03.2023.pdf)

I løpet av våren 2023 vil det bli lagt fram en ny felles politisk sak med muligheter for videreføring av Bypakke Grenland med bakgrunn i ny informasjon.

Ny riksveg 36

Statens vegvesen har besluttet å sette planlegging av rv. 36 på pause inntil Stortingsmelding om NTP 2025-2036 legges fram våren 2024.

Rapporter og viktige dokumenter

På denne siden finner du rapporter og viktige dokumenter tilknyttet denne prosessen.

Ny bypakke – dokumenter.

Har du innspill til nytt bypakkeprosjekt?

Her kan du klikke deg videre for å legge inn ditt innspill til nytt bypakkeprosjekt.

Ny bypakke – innspillskart

Opptak av møter

Bystrategi Grenland arrangerer, sammen med andre, møter for å belyse ulike tema om byutvikling og transport og en mulig ny bypakke. Mer informasjon, video fra tidligere møter og presentasjoner finner du her:

Ny bypakke – informasjon og møteplasser