Bypakkeprosjektet er et gang- og sykkeltiltak på fylkesveg 357 mellom Kampekastet og Grøtsund langs Skotfossvegen.

Mens arbeidet pågår på dagtid blir også vegen stengt i korte perioder mens sprengingen pågår.

Lysregulert ved Skotfossvegen

Deler av Skotfossvegen er nå lysregulert, da kun ett kjørefelt er åpent.

Her blir det gang- og sykkelvei. Byggeleder Øystein Jonhaugen i Telemark fylkeskommune på befaring ved anlegget ved Kampekastet. Under denne gang- og sykkelveien blir det nytt vann- og avløpsanlegg.

– Gående og syklende ledes med skilt ned til Grøtsundvegen, sier byggeleder Øystein Jonhaugen i Telemark fylkeskommune.

Kampekastet holdeplass er også stengt i forbindelse med arbeidet langs veien.

Midlertidig holdeplass

– Det jobbes med å finne en midlertidig holdeplass, informerer byggelederen.

Busstrafikken går ellers som normalt.

Det graves også en vann- og avløpstrasé i forbindelse med oppgradering av strekningen.

Samtidig med gang- og sykkelveien bygges det nytt vann og avløpsanlegg.

Gjenbruk av steinmasser

– Det som skytes ut av fjell, skal brukes igjen når vi skal lage gang- og sykkelvegen, sier Jonhaugen.

Sluttdato er satt til 18. oktober, med forbehold om uforutsette hendelser.

Prosjektet finansieres gjennom Bypakke Grenland, og har en ramme på 39,8 mill. kr.