Fv. 357 Skotfossvegen, fortau/gang- sykkelveg ved Kampekastet/Grøtsund

Gang og sykkel Trafikksikkerhet

Fv. 357 Skotfossvegen, fortau/gang- sykkelveg ved Kampekastet/Grøtsund

Skotfossvegen, Skien, Norge
Prosjekter

Fv. 357 Skotfossvegen, fortau/gang- sykkelveg ved Kampekastet/Grøtsund

Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Planlegges
Skien
Gang og sykkel Trafikksikkerhet
Planlegges
Skien

Hva skal vi gjøre?

Utarbeide gang- og sykkelveg eller fortau på strekningen fra gang og sykkelforbindelsen ved Grøtsundvegen på Kampekastet og nordvestover til krysset med Grøtsundvegen.

Hvorfor?

Bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter og trygge adkomst til holdeplasser.

Når?

Det jobbes med avgrensning av omfang. Løsningen skal avklare om det er mulighet for fullverdig gang- og sykkelveg eller fortau.

Oppstart reguleringsplan startet sommer 2020.

Les kunngjøring om oppstart av planarbeid her.

Den aktuelle strekningen ved Skotfossvegen det skal lages gang- og sykkelveg eller fortau.