Vedtakene vil være grunnlag for investeringer for om lag 3 milliarder i transportsystemet i 10 år og gi muligheten for avtaler med staten om betydelige statlige midler til gange, sykkel, buss og tog.  

Arbeidet med Bypakke Grenland fase 2 og ny bystrategi er komplekst og er av stor betydning for byområdet i årene som kommer. Hensikten med møtet var å orientere om hovedelementene i de to politiske sakene og belyse mulighetene. 

Mulighetene i framtidens Grenland 

Fylkesvaraordfører Terje Riis-Johansen, leder av politisk koordineringsgruppe, innledet om mulighetene i framtidens Grenland og forslaget om å satse på nye knutepunkt, levende sentrum, å gjøre det trygt og enkelt å gå og sykle og prioritere framkommelighet på det overordnede vegnettet.  

Samarbeid om fase 1 og belønningsavtale har gitt resultater og det er nå viktig å bli enige om en plan for videre samarbeid både lokalt og med staten.    

Kommentarer fra ordførere i bypakkekommunene

Jørn Inge Næss, fungerende ordfører i Skien påpekte betydningen av samarbeidet i Grenland, utfordringer med trafikkvekst uten fase 2 og hvilke muligheter en ny pakke vil gi Skien.

Jørn Inge Næss, varaordfører i Skien kommune.

Janicke Andreassen, ordfører i Porsgrunn snakket om hvordan Bypakke Grenland fase 1 har bidratt til å endre byen og at fase 2 vil være en katalysator for videre utvikling på knutepunktet. Flere som bor og jobber i sentrum gir økt kundegrunnlag for bedre togtilbud, noe som er viktig for Grenland. Kommunens planer om fortetting i sentrum er del av en helhetlig virkemiddelbruk som gir nødvendig grunnlag for avtaler med staten. 

Janicke Andreassen, ordfører i Porsgrunn kommune (Foto: Birgitte Hellstrøm)

Elisabeth Hammer, ordfører i Siljan håper regionen blir enig om en ny bypakke, og på sikt får en byvekstavtale med staten. Et togstopp i fjell i Skien kommer også Siljan til gode. Satsingen som foreslås er viktig for å ta vare på miljøet, og bommene gir mulighet for å opprettholde det gode kollektivtilbudet man har i Siljan. 

Elisabeth Hammer, ordfører i Siljan (Foto: Birgitte Hellstrøm)

Prosessen etter mulig lokale vedtak og fram til stortingsvedtak 

Roar Midtbø Jensen, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen​ informerte om ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036 og hvilke muligheter Grenland har som prioritert byområde hvor nullvekstmålet gjelder. Han fortalte også om Statens rolle i arbeidet med fase 2 av Bypakke Grenland, og hva som vil være prosessen etter lokale vedtak og fram til stortingsvedtak. Midtbø Jensen presiserte betydningen av likelydende vedtak i kommunene og fylkeskommunen for å få til en ny bypakke.  

Roar Midtbø Jensen, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen (Foto: Birgitte Hellstrøm)

Elbiler skal betale i bommene 

Det ble i møtet tydeliggjort at lokale vedtak av Bypakke Grenland fase 2 der også elbilene betaler er det som bidrar mest til nullvekstmålet, og gir grunnlag for en søknad om ny 4-årig belønningsavtale. Grenlands nåværende avtale med staten utgår i 2024. Til nå har Grenland mottatt nærmere 800 millioner gjennom belønningsavtaler med staten, som blant annet har gitt byområdet et av landets beste og billigste busstilbud.   

En ny bypakke gir også grunnlag for en langsiktig byvekstavtale og ytterlige midler fra staten, hvor det også er mulig å forhandle med staten om togstopp i Skien. 

Bypakke Grenland fase 2 har en total inntektsramme på om lag 3 milliarder, med en omfattende liste av prosjekter. Finn mer informasjon om prosjektene på bypakkas nettside. 

Delvis prisjustert bomtakst 

Takst og rabattsystem som er foreslått for i Bypakke fase 2 er i hovedsak som i fase 1, men takstene foreslås delvis prisjustert. Det innebærer en takst på lette kjøretøy med brikkerabatt på 16 kr og 21,6 i rush (2023 kr). Elbiler vil få 30 prosent rabatt. Takstene i fase 2 vil følge den generelle prisveksten i samfunnet.  

I arbeidet med videreføring av Bypakke Grenland er det gitt politiske føringer om å beholde dagens bomsystem, men mulighet for mindre justeringer for å fordele belastningen bedre på innbyggerne.   

Foreslår seks nye bomstasjoner 

Skien nord-øst har noe lavere belastning enn gjennomsnittet og det foreslås seks nye bomstasjoner for å utjevne forskjeller i Skien. Beregninger viser at de nye bommene vil bidra til å redusere andelen korte bilreiser og gjøre at biltrafikken i området reduseres med ytterligere 2-3 prosent. 

En ny bypakke er bra for folkehelsa 

Kommuneoverlege Jan-Arne Hunnestad i Porsgrunn kommune (Foto: Tor Atle Odberg)

Kommuneoverlege Jan-Arne Hunnestad bidro med fakta om sammenhengen mellom folkehelse og ny bypakke. Oppsummeringen var at mer bruk av kollektivtrafikk, gange og sykling gir bedre folkehelse, mindre biltrafikk gir mindre forurensning og svevestøv, og mer attraktive byrom gir mer hverdagsaktivitet.  

Næringslivet Grenland vil ha ny bypakke 

Mette Sannerholdt Andersen, daglig leder i Grenland Næringsforening bidro med perspektiver fra næringslivet. Hun presiserte at næringslivet i Grenland ser et stort behov for ny bypakke for å sikre videre attraktiv utvikling av byområdet og redusere køene for næringstransporten. Frode Bjønnes fra Lastebileierforbundet i Telemark støttet opp under dette i sitt innlegg. 

På slutten av møtet ble det åpnet for spørsmål fra de inviterte.  

Hele presentasjonen fra møtet med flere detaljer kan du lese her: Informasjonsmøte Bypakke Grenland fase 2 og ny bystrategi 17.04.2024