Opp gjennom årene er det lansert flere ulike løsninger til ringveg i Grenland, og disse tankene kommer stadig tilbake. Spørsmålet er: Hvorfor er ikke en ringveg rundt byene et bærekraftig alternativ til bypakka?

Bypakke Grenland på 1-2-3. Finn ut mer om bypakka her!

Trafikk og økonomi

Et hovedargument for ringveg-forkjemperne er at det vil avlaste trafikken i bybåndet, og dermed redusere behovet for nye trafikksystemer i og mellom byene.

Dette er undersøkt i en egen KVU (konseptvalgutredning), og konklusjonen er at en ringveg i liten grad ville ha fått en praktisk effekt. Rundt 95 prosent av trafikken i Grenland er nemlig intern, og ikke gjennomgangstrafikk, og en ringveg ville dermed vært lite hensiktsmessig for de fleste av oss.

I praksis ville det ha gjort den daglige reisevegen lengre og ført til mer biltrafikk.
En ringveg er dessuten et kostbart alternativ, og en eventuell investering ville ha vært vanskelig å forsvare.

Miljø

Et annet ofte brukt argument er at en ringveg vil gi en positiv miljøeffekt. For at det skulle stemme måtte man kombinert en ringveg med å gjøre byen nærmest ufremkommelig for bilkjøring, slik at bilistene valgte å la bilen stå. I motsatt falle ville en ringveg føre til økt totaltrafikk og flere kjørte kilometer, antakelig med en større gjennomsnittshastighet enn i dag, og dermed et større CO2-utslipp enn det som blir effekten av tiltakene i Bypakke Grenland.

I tillegg vil en ringveg legge beslag på verdifullt areal og føre til utbygging utenfor bybåndet, noe som ikke er bærekraftig over tid.

Nasjonale føringer

Det er best for miljøet å stanse veksten i biltrafikken, og få flere til å sykle, gå og reise kollektivt. Her er vi lokalt helt enige med de nasjonale føringene. Regjeringen har gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023 sagt at veksten i persontransporten i byområder skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er nettopp dette Bypakke Grenland legger opp til, og hvor en ringveg ikke ville fått samme effekt.

En ringveg ville også kostet så mye at en ikke ville ha hatt midler til andre andre tiltak, og dermed ikke fått gjennom den store satsingen på gange, sykkel og kollektiv som er vesentlig for at vi skal nå bypakkas mål.

Lokale ønsker

For å få til den nødvendige endringen i transportvanene våre, må vi bygge byene våre slik at det er mulig å reise miljøvennlig. Det vil si at vi må styrke bybåndet. En ringveg ville hatt motsatt effekt. Den nye felles areal og transportplanen for Grenland, som nå er under utarbeidelse, skal sikre nettopp en slik utvikling.

Framtidas Grenland – les mer om samordnet areal og transport i Grenland 2014-2025.

Øst eller vest?

Ulike forslag til ringveg er lansert opp gjennom årene. Alternativet over Vallermyrene ble stanset av staten på grunn av at det gikk ut over viktige jordbruksområder. Alternativet over vestsida ble utredet i en egen KVU, men skrinlagt av årsaker som forklart lenger opp i denne teksten.