Responsive image

Bypakke Grenland skal gjøre byene bedre å bo i (foto Dag Jenssen).

Bypakke Grenland på 1-2-3

Her finner du Bypakke Grenland oppsummert i kortform.

Budsjett
Totalt planlegges det å investere 2,67 mrd. kroner gjennom Bypakke Grenland fase 1. Drøye halvparten finansieres av bompenger, resten finansieres av statlige, fylkeskommunale og kommunale midler.

   

Prosjekter
Bypakka består av en rekke små og store prosjekter, som til sammen skal bidra til å gjøre Grenland til et attraktivt sted å bo og arbeide. Det er utarbeidet et handlingsprogram , som viser investeringsprosjekter med planlagt fremdrift for perioden 2015-2018.

   

Mål for bypakka
Overordnet ambisjon er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide; en attraktiv og konkurransedyktig region med sterke bysentra. Konkrete mål:

  • Et nasjonalt ledende byområde i reduksjon av klimagassutslipp fra transport
  • Et levende byområde med korte avstander og mindre bilbehov
  • God framkommelighet for næringstrafikk
  • Attraktive forhold for reisende kollektivtransport 
  • Tryggere og bedre framkommelighet for gående og syklende 
  • Utvikle et godt tilgjengelig og universelt utformet transportsystem
   

Forankring
Bypakke Grenland er resultat av et utstrakt samarbeid mellom kommunene i Grenland (Porsgrunn, Skien, Siljan), Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket - et samarbeid som er formalisert gjennom Bystrategi Grenland. Arbeidet er forankret i en konseptutvalgsutredning for Grenland (KVU, 2010) og senere kvalitetssikring (KS1) av denne, før regjeringsvedtak i 2012. Etter de lokale vedtakene av Bypakke Grenland fase 1 i juni 2013, er det gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2), før stortingsproposisjonen ble godkjent i statsråd 29/5-2015.

   

Bypakke i tre faser

Det er lagt opp til at bypakka skal gjennomføres i tre faser:
Fase 1 - Optimalisere dagens vegnett
Fase 2 - Styrke forbindelsen til/fra E18 og til riksveien gjennom bybåndet
Fase 3 - Tiltak for lokaltrafikken

Fase 1 skal gjennomføres fra 2015 til 2025.

   

 Les også vår brosjyre fra juni 2015:

Spar miljøet. Last ned en pdf

Publisert: 27. august 2015 -

Fakta Bypakke Grenland

  • Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner
  • Prosjektene omfatter veg, buss, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø
  • Målet er å gjøre Grenland til et bedre sted å bo og arbeide
  • Bypakke Grenland skal bl.a. finansieres med bompenger. Les mer om bompenger.

Se flere fakta om Bypakke Grenland