– Regjeringen vil støtte det viktige arbeidet med å utvikle attraktive og bærekraftige byer. Derfor tildeler vi midler til en rekke prosjekter som skal skape byområder der det er godt å bo og jobbe, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding i dag.

De fem prosjektene det gis tilskudd til i Grenland er:

Byformanalyse i Porsgrunn og Skien, Fortetting på Langesundhalvøya, Fortetting i Siljan sentrum, Universitetsbyen Porsgrunn – kobling mellom knutepunktet og universitetet og Innføring av digitalt verktøy i arealplanleggingen (ADV).

Hvordan fortette i Skien og Porsgrunn?

Byformanalysen vil bygge videre på den nylige ferdigstilte fortettingsstudien for Porsgrunn og Skien som på et overordnet nivå viser hvor det er mulig å fortette i gang- og sykkelavstand til knutepunktene – men ikke hvordan. Målet med byformanalysen er å vurdere og foreslå konkrete rammer for den videre utviklingen.
Behovet for gode retningslinjer når det gjelder byforming gjelder blant annet høyder og utnyttelse. Dette er avgjørende for å få realisert fortettingsmulighetene og gi forutsigbarhet for gårdeierne og utviklerne.

Fortetting og naturkvaliteter

Prosjektet Fortetting på Langesundhalvøya har som målsetting å finne løsninger som ivaretar behovet for økt fortetting samtidig som Langesundshalvøyas kvaliteter med høyt biologisk mangfold, gode nærturområder, kyststi og gode boområder ivaretas.

Prosjektet Fortetting i Siljan vil blant annet se på hvordan man kan oppnå en arealeffektiv sentrumsplanlegging. Hensikten er å skape et kompakt sentrum og tettsted, redusere transportbehovet og legger til rette for klima- og miljøvennlige transportmidler.

Bedre grønn kobling fra universitet til by

Prosjektet Universitetsbyen Porsgrunn – kobling mellom knutepunktet og universitetet tar for seg nærheten til bysentrum og jernbanestasjon som to viktige fortrinn for campus Porsgrunn. Dette potensialet er i dag ikke fullt utnyttet. I prosjektet vil det bli sett på konkrete tiltak for å utnytte områdets grønne kvaliteter og gjøre det mer attraktivt å gå og sykle mellom sentrum og Kjølnesområdet.

Samarbeid på tvers av kommunegrenser

– Det er veldig bra at kommunene i byområdene samarbeider om byutvikling på tvers av kommunegrensene. At Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått mange søknader om støtte til å utvikle nye prosjekter, viser at det er stort engasjement for å skape attraktive og bærekraftige byer, sier Astrup.

Søknad til KMD fra byområdet Grenland august 2020