– Vi satser på økt vintervedlikehold av hovedsykkelrutene gjennom Grenland, der det ferdes flest folk, sier Hildegunn Sørbø.

Hun er prosjektleder for satsing på bedre vintervedlikehold av gang- og sykkelstier i Grenland, en satsing som finansieres gjennom belønningsavtalen med Samferdselsdepartementet. Dette er et av flere  tiltak i forkant av Bypakke Grenland.

Hva er egentlig belønningsmidler?

Les også: Hvem står bak Bypakke Grenland?

Flere strekninger

Hildegunn Sørbø

Hildegunn Sørbø

I fjor vinter ble deler av hovedvegnettet gjennom Grenland et utprøvingsområde for bedre vintervedlikehold. Prøvestrekningene strakk seg fra Skien (lyskryss Ulefossveien/Porsgrunnsveien) til kollektivknutepunktet i Skjelsvik.

Det er grunn til å glede seg for flere syklister kommende vinter. Da blir det ikke bare vestsida av fjorden som skal være sykkelvennlig. Tre hovedtraséer mellom Skien og Porsgrunn blir grundig brøytet og strødd.

– I tillegg til vegen på vestsida, er ambisjonen at gang- og sykkelvegen langs Bøleveien og på Ballestadhøgda skal holde god standard for syklister og gående hele vinteren, sier Sørbø.

Feiing

Vintervedlikehold

Nå kan flere sykle også om vinteren i Grenland

I tillegg til brøyting og strøing, ble det i fjor testet ut å feie snø på strekningen fra Tufterundkjøringen og fram til rundkjøringen ved Pors (Kiwi Tollnes).

– Vi fikk bare tre uker med snøvinter i fjor. Det er kort tid til utprøving, men så langt fungerte feieutstyret godt, sier Sørbø.

Kommende vinter, hvis det kommer snø, skal feieutstyret få en ny sjans på den samme strekningen.

– I tillegg vil vi vurdere å ta i bruk feieutstyret tidligere på våren og senere på høsten enn før for å sope vekk grus fra gang- og sykkelvegene, forteller Sørbø.

Felles standard

Standardene kommuner og staten opererer med, er forskjellige. Statens vegvesen har de strengeste standardene for brøyting og strøing. Og det er nettopp vegvesenets standarder som gjelder i prøveprosjektet.

– Vi ønsker også at de som sykler skal møte lik standard på vedlikeholdet, uavhengig av om gang- og sykkelstien går langs kommunal veg, fylkesveg eller riksveg, forteller Sørbø.

Samarbeidet mellom kommuner, fylkeskommune og stat skal utvides kommende vinter. Det betyr blant annet at vegvesenets entreprenør tar ansvar for å kalle ut mannskapene som har vedlikeholdsansvar i Porsgrunn kommune.