Av de 25 uttalelsene, kommer seks fra offentlige instanser. De resterende er fra private, og disse knytter seg i hovedsak til temaene vegtrafikkstøy, endringer i trafikkbildet for lokaltrafikken og arealbeslag for de direkte berørte grunneierne.

Hold deg oppdatert på Lilleelvkrysset – her legger vi ut siste status for prosjektet.

Høringsfristen for Lilleelvkrysset gikk ut i januar 2013.

Av de offentlige uttalelsene, er det særlig Jernbaneverkets innsigelse som utpeker seg. Jernbaneverket ønsker en fullverdig kryssmulighet av jernbanelinjen for gående/syklende på strekningen mellom Slottsbrugate og jernbanestasjonen.

Alle uttalelsene som har kommet i høringsperioden blir nå vurdert, og i Porsgrunn kommune legges det opp til at saken skal behandles av bystyret i april 2013.

Bil og veg , Gang og sykkel , Porsgrunn , Prosjekter