Nå pågår politisk behandling av en felles sak som omhandler kunnskapsgrunnlag og finansieringsmuligheter og gir rammer for videre arbeid. Saken behandles i kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble, og Vestfold og Telemark fylkeskommune i løpet av november og desember.

Lokale vedtak av en bystrategi og grunnlag for en ny proposisjon til Stortinget for ny bypakke gjøres i 2022.

Dokumentet Videreføring av Bypakke Grenland – kunnskapsgrunnlag og finansieringsmuligheter.14.10.2021 er hovedvedlegget til den politiske saken og gir en sammenfattet oversikt. I tillegg finnes flere rapporter og analyser som utdyper ulike tema. Alle vedlegg til saken finner du HER.

Helhetlig virkemiddelbruk

Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget viser at det er behov for en langsiktig bystrategi med en bred sammensatt tiltakspakke for å nå vedtatte hovedmål i Grenland.  Arealutviklingen er et viktig premiss for å skape gode byer og må virke sammen med transportpolitikken over tid. Tiltakspakken må derfor inneholde helhetlig virkemiddelbruk innen areal, transport og byutvikling.

Ny bypakke og framdrift

En bompengefinansiert bypakke er en sentral del av den totale tiltakspakken. Erfaringer viser at det tar lang tid fra det fattes lokale vedtak om en bypakke før Stortinget vedtar proposisjonen som gir mulighet til å ta inn bompenger. For å sikre framdrift i prosessen anbefaler administrasjonen at det raskt utarbeides en langsiktig bystrategi med grunnlag for en proposisjon til Stortinget for videreføring av Bypakke Grenland.

Grenland er prioritert

Bypakker og byvekstavtaler er spleiselag mellom kommunene, fylkeskommunen, trafikantene og staten som gir mulighet til kraftfull og samordnet satsing på by- og transportutvikling. Grenlands posisjon som ett av 9 prioriterte byområder i NTP 2022-2033 gir mulighet for betydelig økte statlige bidrag i denne satsingen.  Administrasjon anbefaler å utrede flere alternativer for varighet på ny bypakke og mulige nivå på egenandeler og takster. Dette vil bidra til å synliggjøre det lokale handlingsrommet og belyse forholdet til statens signaler om langsiktighet for å kunne få en byvekstavtale.

Et mer rettferdig bomsystem

Evalueringen av bomsystemet i Bypakke Grenland viser blant annet at det er geografisk skjevhet i systemet med hensyn til hvem som betaler og at bare 40% av alle bilturer passerer antennepunkt. El-bilfritak bidrar også til sosiale skjevheter fordi det er de med høyest inntekt som i størst grad har el-bil. Administrasjon anbefaler å utrede hvordan et framtidig bomsystem kan justeres for å utjevne forskjeller.

Den politiske saken finner du på hjemmesidene til kommunene og fylkeskommunene. Saken skal behandles etter følgende plan: