Gjennom samarbeid må partene i Bypakke Grenland nå finne gode løsninger for riksveg 36 som gjør at prosjektet kommer lenger i planprosessen og gjør det mulig å opprettholde prioriteringen i Nasjonal Transportplan.

Viktig for by- og næringsutviklingen

Porsgrunns vedtak sikrer også framdriften i arbeidet med videreføring av Bypakke Grenland og øvrige arealmessige planavklaringer. Ny riksveg 36 er viktig både for byutviklingen, for næringslivet i  Grenland og for næringstransporten mellom E134 og E18.

Bypakke Grenland og ny bypakke
I dag vedtok et enstemmig formannskap å legge et endret planprogram for riksveg 36 ut på høring:
– Jeg er veldig glad for at Statens vegvesen har lyttet til Porsgrunn. Det er viktig at den nye veien gir minst mulig inngrep i natur og boområder. Veien må heller ikke bli for dyr slik at bompengene øker, sier ordfører Robin Kåss.
Ordføreren oppfordrer alle til å ta del i høringen, når den legges ut, slik at bystyret får et best mulig grunnlag for å fatte vedtak i saken.
Skiens ordfører Hedda Foss Five og leder i hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen Arve Høiberg er fornøyde med at planleggingen er i gang. Dette er et prosjekt som er viktig for hele regionen.
(Foto: Hege Schjøth Øverås)

Må finansieres gjennom Bypakke Grenland

Hovedtyngden av trafikken på riksveg 36 i dag er lokaltrafikk, noe som gjør riksvegprosjektet spesielt. Rv. 36 er avhengig av både bompengemidler gjennom bypakka og statlige bevilgninger for å la seg finansiere slik som Nasjonal transportplan 2022-2033 forutsetter.

I formannskapets vedtak heter det blant annet at:

Rv. 36 er en viktig infrastruktur og går gjennom tett bebyggelse i Grenland. Hovedtyngden av trafikken er lokal. For Porsgrunns del er dette først og fremst et bypakkeprosjekt, og det forutsettes at planlegging og bygging av ny rv. 36 tilpasses byområdets mål og behov. Hensynet til gjennomgangstrafikken må ikke vektlegges sterkere enn det lokale behovet. Lavere fart enn 90 km/t og noe kø må aksepteres for å redusere negative konsekvenser for byområdet.

Porsgrunn kommune registrerer at det er kommet nye statlige signaler om forslag til endring i vegnormalene. Vi støtter Statens vegvesen sine mål om at vegutbygging skal ha god lokal tilpasning, mer gjenbruk av eksisterende vegnett og bygging med et så lite fotavtrykk som mulig. Hvis hele eller deler av ny rv. 36 skal inn i bypakka, så må planleggingen tilpasses slik at kostnadene ikke blir for høye. Det må være nok midler igjen i en ny bypakke til andre nødvendige investeringsprosjekter, og bompengebelastningen for Porsgrunns innbyggere skal ikke økes vesentlig sammenlignet med dagens nivå.

Behov for framtidig kapasitet på rv. 36 i Grenland må sees i sammenheng med de statlige rammebetingelsene som påvirker trafikkveksten. Det skal ikke planlegges for unødvendig høy kapasitet som medfører store inngrep og kostnader. Den videre planprosessen må synliggjøre løsninger som er i tråd med statens byområdepolitikk som gjør Grenland i stand til å nå nullvekstmålet i framtida og følger opp statens premisser for en byvekstavtale. Porsgrunn kommune forutsetter at planarbeidet tar hensyn til lokale behov og ivaretar helheten i transportsystemet i byområdet i vesentlig større grad enn andre riksvegprosjekt.

Fundamentet i en ny bypakke

Rv. 36 er fundamentet i ny bypakke og en framtidig byvekstavtale med staten.

Byområdet jobber for å få til en sømløs overgang fra bypakke fase 1 til neste fase. Parallelt med planprosessen for rv.36 jobbes det med avklaring av innholdet i en ny bypakke. Stortingsvedtak av fase 2 må til for å forhandle om en byvekstavtale med staten. Det vil gi Grenland store muligheter til å fortsette den gode utviklingen av attraktive byer.