20 mars i år startet vårrengjøring av gang- og sykkelveger, både kommunale og fylkeskommunale veier. En ny omgang med kulde denne uka kan forsinke litt av det arbeidet som nå er i gang.

– Klarsignalet for våre kontrakter er at gang- og sykkelvegen har vært isfri i 14 dager, sier Pål Honerød, ingeniør ved Samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Når det gjelder feiing av fylkeskommunale veier, er kontraktene forskjellige fra de kommunale. Statens vegvesen har også sine egne avtaler.

17. mai og rene gater

– Fristen for å være ferdig ved vårfeiingen på de fylkeskommunale veiene er 15. mai, opplyser Honerød. I Porsgrunn kommune er fristen 17.mai.

Frode Abrahamsen i Skien kommune er godt i gang med feiebilen – her fra Lundedalen i Skien.

– I sentrum og på Falkum er vi allerede godt i gang, og her skal vi være ferdig før 17 mai, både med spyling og soping. Vi starter deretter på Gulset og Venstøp, og jobber oss sørover. Vi har ikke satt noe frist, når vi er ferdig avhenger både av vær, tilgang på mannskap og maskiner, sier Christina Iselin Amundsen Bukta, driftsansvarlig veg, Skien kommune.

– Hva er mest utfordrende når gang og sykkelvegene skal feies om våren?

– Det bør være fritt for snø og is, og at vi har varmegrader. For resultatets skyld er underlaget på gang- og sykkelvegene viktig, sier Honerød i fylkeskommunen.

Utfordrende temperatursvingninger

– Temperatursvingningene er utfordrende. Det benyttes vann nå det feies, hvilket gjør at vi ikke kan feie når det er kaldt, sier Karine Fjellstad, driftsleder vei i Porsgrunn kommune.

– Det mest utfordrende er at det fortsatt ligger en del snø i vegkanten. I tillegg har det vært en krevende vinter hvor det har vært behov for store mengder strøgrus. Det vil ta tid å sope opp alt, sier Amundsen Bukta i Skien kommune.

Rekordmengder med grus

For store mengder grus har gått med i vinter: Porsgrunn kommunes driftsleder melder at det er strødd på nærmere 6000 tonn grus.

– Det jeg tror er rekord sier Fjellstad. Ifjord var det ca. 4000 tonn.

I Skien kommune gikk også 6000 tonn med grus ut på vegene i 2023. I 2022 ca. 4000 tonn.

– Blir det som feies opp regnet som spesialavfall? Kjøres det bort – eller blir det liggende i grøfta?

– Noe ligger igjen i skråninger. Det som feies opp tippes på godkjent plass, sier Honerød.

Dette er også prosedyre i Porsgrunn og Skien.

Stoppet gratis fyllmasse

– For ikke så mange år tilbake ble sopemassene benyttet som fyllmasser for kommunen og private hvor forholdene lå til rette for det, sier Bjarne Skauen, senioringeniør, Forvaltning veg, kommunalteknikk i Skien kommune.

Strengere krav til forurenset masse har satt en stopper for det.

– I dag blir søppel i strøsand som ble benyttet på gang- og sykkelveger og fortau silt ut med en egen maskin for gjenbruk. Hvis noe av strøsanden skal gjenbrukes blir det tatt prøver av denne, som først skal godkjennes av Statsforvalteren, opplyser han. Strøsand fra kjøreveger blir vurdert som forurenset og kjøres til godkjent deponi, sier Skauen.

Hva har godt vedlikehold og drift å si for folkehelse?

– Et godt vedlikehold, vil naturlig gjøre opplevelsen og bruken av våre gang- og sykkelvegnett mye mere attraktivt, sier Honerød i fylkeskommunen, og forteller:

– Jeg var på befaring til Trondheim kommune for et par år siden – og der hadde da ingen overskridelser av svevestøv. Men de brukte 12 millioner på rengjøring av byen pr. år. Alt er mulig med store nok budsjett.

Driftsleder Fjellstad i Porsgrunn kommune understreker trafikksikkerhet for de syklende:

– Mye strøgrus på tørre veger gjør det utfordrende å sykle, vi ønsker derfor å feie gang og sykkelveger så fort som mulig for å unngå unødige punkteringer og fall.

Bypakka styrker vedlikeholdet

Å øke antallet gå- og sykkelreiser krever styrket drift og vedlikehold. Det meste av denne styrkingen må vegeier finansiere over egne budsjetter. I gjeldende vedtatte avtale er det imidlertid satt av kr. 4 mill. i året styrket helårsdrift og vedlikehold av viktige gang- og sykkelruter. Det er de siste årene etablert 3,1 km sykkelfelt i Grenland. Disse krever mer vedlikehold en andre løsninger for å fungere godt. Det er derfor vedtatt å styrke budsjettet til forsterket drift av bla. sykkelfelt med totalt 2 mill.