Frem til nå har turveien fra Bakkestranda endt som en blindvei ved Strandgata. På slutten av mars i år begynte arbeidet med å etablere den nye traséen.

Nå er det blitt en tydeligere sammenheng fra Bakkestranda og rundt Fartangen.

Kommunen eier grunnen, men arealet var uframkommelig for allmennheten. Turveien har vært regulert som offentlig gang- og sykkelveg siden 1980-tallet, og Skien kommune eier arealet. Det ble bestemt gjennom en politisk sak at turveien skulle realiseres.

En del av Hjellevannet rundt

Turveimulighetene på Bakken kommer med dette tettere på elva. I tillegg har turveiforbindelsen bidratt til bedre forhold for gående og syklende som ønsker å bruke Bakkestranda.

Nå er den nye forbindelsen mellom Strandgata og Oscars gate ferdig, og turveiforbindelse på Bakken og Hjellevannet rundt oppgradert. Plankegjerdet på bildet viser selve forbindelsen. (Foto: Dag Jenssen)

Den nye forbindelsen på 140 meter er 2,5 m bred med asfalt og belysning. Prosjektet er finansiert med statlige belønningsmidler gjennom Bypakke Grenland og investeringsmidler i Skien kommune.

Hensyn til naboer

– Naboene har hatt dette området for seg selv i lang tid. Det var derfor en stor endring for dem at det kom en turvei med folk så tett på, sier Tor Arne Stølan, som sto for utførelsen av prosjektet i Skien kommune.

– De ønsket ikke innsyn, og ville ha tette gjerder med en viss høyde. Vi har funnet fram til en løsning i samarbeid med for de som bor aller tettest på, sier han.

I tillegg til den asfalterte gang- og sykkelvegen, belysning og gjerder, er det etter ønsker fra berørte naboer også bygget en natursteinsmur og plantet en hekk.

Gang- og sykkelskilt kommer på plass 13.juni. Totalt har prosjektet kostet ca. 1,7 millioner.