I tillegg skal bussholdeplasser på strekningen oppgraderes.

Det er ikke satt opp noen oppstartsdato, men en sluttdato 1. desember 2021.

– For å rekke dette innen sluttdato må entreprenørene starte rett etter ferie, det vil si tidlig august, sier Øystein Jonhaugen, byggeleder, Team utbygging Bypakke Grenland, Samferdsel, miljø og mobilitet Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Prosjektet skal gi bedre og tryggere adkomst til lokalsenteret og rydde opp i de uoversiktlige trafikale

forholdene. Dette vil gjøre ut og innkjøring mer trafikksikkert for de som passerer her.

2) Det siste arbeidet med å fjerne Uno-X-stasjonen ved Tuftekrysset pågår nå. Her skal det bli tryggere å sykle og gå. (Foto: Dag Jenssen)

Strekning på FV59 Porsgrunnsvegen ved Tuftekrysset er blant de 17 registrerte ulykkespunkt i Skien kommune med 9 politiregistrerte personskadeulykker ulykker i perioden 2012-2016. Flere at de registrerte ulykkespunktene er tidligere utbedret, blant annet gjennom bypakkemidler.

Bedre sammenheng i hovedvegnett for sykkel mellom byene

Prosjektet ligger langs hovedvegnett for sykkel mellom Porsgrunn og Skien og vil kunne inngå i en fremtidig oppgradert hovedsykkelrute mellom byene. Det er utarbeidet et forprosjekt som omfatter

oppgradering av arealene for gående, syklende og kollektivreisende, samt adkomst til butikksenteret.

I samarbeid med utbyggeren for lokalsenteret er løsningen tilpasset til ny adkomst fra Porsgrunnsvegen i henhold til vegmyndighetenes krav. Gjennomføring koordineres med utbygging av senteret.