– I løpet av desember er det meste av arbeidet ferdig, sier Kjersti Hovemoen i Statens vegvesen.

– Ved Cirkle K på Nenset langs riksveg 36 har vi snevret inn kjørefeltet for å senke farten på bilene inn og ut til bensinstasjonen. Gang- og sykkelvegen forbi dette område har gikk syklistene en tryggere passasje, forteller hun.

Farten er dempet

Ansatte ved bensinstasjonen har også uttrykt at de opplevde området som uoversiktlig da biler ofte hadde høy fart inn på stasjonsområdet. Innsnevringen har satt en stopper for det.

Totalt 70 punkter skal utbedres i Grenland langs hovedsykkelveinettet for gående og syklende i Grenland. Det er Bypakke Grenland som finansierer prosjektet, mens Statens vegvesen har byggeansvar for prosjektene langs riksveg.

– Vi har utvidet gang- og sykkelvegen ved å lage nye trafikkøyer i flere av kryssene på strekningen.

Videre er trær og hekker fjernet eller beskåret slik at sikten bedres i kryssområder og langs gang og sykkel vegen.

Statens vegvesen har også kjøpt arealer slik at siktsoner i kryssområder ikke kan bli beplantet med nye hekker som vokser opp og sperrer sikt.

Positive grunneiere

– De aller fleste  har vært veldig positive til dette, opplyser Hovemoen.

Det er satt av fem millioner i statlige belønningsmidler til hele prosjektet for å utbedre de 70 punktene i Grenland.

Kjersti Hovemoen i Statens vegvesen viser her et av arealene de har kjøpt – slik at siktsoner i kryssområder ikke kan bli beplantet med nye hekker som vokser opp og sperrer sikt. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)