Tilbudsfrist for entreprenører som vil bygge Franklintorget utløper 26. februar.

Tror på byggestart til våren

– Vi regner med byggestart i vår, med et forbehold om at fasen forløper normalt. Tidsfrist for ferdig torg er satt til 1. september 2022, informerer byggeleder Øystein Jonhaugen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Arbeidene deles inn i en faseplan der området blir delt inn i soner. Slik kan man håndtere trafikkbildet bedre.

– Den første delen i anleggstiden blir blant annet å ta ned synlige overflater som rekkverk, kantstein, rabatter, samt rundkjøring på avsatte områder. Videre skal man grave og legge nytt overvannsystem på området for håndtering av overvann.

Nye vannrør til fontenen og vannposter skal på plass, samt kabelarbeider med trekkerør og fundamenter for ny belysning.

Deretter skal det graves ned 70 cm for ny oppbygging av bæring til vei og torgareal. Det vurderes også underveis fra byggherren om det ikke er et behov for å ikke skifte bæringen på deler av arealet dersom underlaget er godt.  I veibanen blir det asfalt mens på torgarealet legges ulike former for gatestein og naturstein.

Franklintorget stenges ikke

– Franklintorget vil være åpent for trafikk i hele anleggstiden. Ved stenging prøver vi å gjøre dette på natten, eller over kort tid, sier Jonhaugen.

Av innspill fra næringslivet som ble invitert til befaringen var bekymring for å miste parkeringsplasser for handlende det flest var opptatt av.

Jarle Steen daglig leder ved Jans Klær får teste ut ny teknologi (sitevision) – et verktøy som gjør det mulig å stå hvor som helst på en byggeplass å se hvordan det vil bli når eksempelvis Franklintorget er på plass. Her med Lis Lehn Fosse i Team utbygging vest, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Bekymret for trafikksikkerheten

– Jeg mener man på Franklintoget ikke har tatt nok hensyn til bruken den skal ha for transportnæringen. Her er bypakka mer opptatt av å pynte i sentrum enn å få trafikken til å gli, sier Frode Bjønnes leder av lastebileierforbundet i Telemark.

– Jeg er også opptatt av trafikksikkerhet, våre sjåfører er redde for å kjøre ned forgjengere. Men fint blir det på toget, det tror jeg vi alle er enige om, understreker han.

Et ønsket prosjekt siden 2005

Helt siden 2005 har det vært ønsket å opparbeide et torg på området hvor Esso Brua tidligere lå. Finansiering av prosjektet har ikke kommet på plass før med Bypakke Grenland og derfor har gjennomføringen latt vente på seg.

Torget inngår i det som omtales som Grønn lenke. Dette er et av prosjektene som følger opp vedtakene i gatebruksplanen for Porsgrunn sentrum hvor målsettingen er å redusere gjennomgangstrafikken i Porsgrunn sentrum betydelig.

Trafikken skal halveres

Det er allerede gjort kapasitetsforbedrende tiltak i rundkjøringen på Kjørbekk, i Vabakken-krysset og i Kulltangrundkjøringen. Dette for å sikre tilstrekkelig kapasitet i overordnet vegnett når gjennomgangstrafikken over Porsgrunnsbrua skal halveres. I tillegg til tiltakene er det nødvendig å gjennomføre tiltak i Raschebakken som sikrer at gjennomgangstrafikken i større grad velger overordnet vegnett framfor Porsgrunnbrua.

Bilister må kjøre aktsomt

Det er gjort grundige trafikksikkerhetsvurderinger underveis i prosjekteringen. Den forutsetter imidlertid at hastigheten blir lav og at bilister kjører særlig aktsomt. Torgets fysiske utforming skal bidra til at det blir naturlig.