– Standardheving av Trommedalsvegen er et prioritert prosjekt i Bypakke Grenland fase 2, sier planleggingsleder Tommy Paulsen i Telemark fylkeskommune.

 Bedre trafikkflyt

Planen har til hensikt å legge til rette for bedret trafikksikkerhet, trafikkavvikling og kunne tillate også lange kjøretøy.

Planområdet som varsles har et totalt areal på ca. 201 dekar. Planområdet berører i hovedsak eksisterende fylkesveg med tilliggende sidearealer i form av skog, utmark og noe friluftsområde.

Innspill og spørsmål

Eventuelle innspill til oppstarten merkes «Fv 3294 Trommedalsvegen, sak 24/05428» og sendes skriftlig innen 28. juni til: Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien

Eller på e-post: post@telemarkfylke.no.

Innspill kan sendes som kopi til: post@skien.kommune.no eller til Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien.

Innspill kan også gis interaktivt via verktøyet «Innbyggerdialog i 3D». Link til nettsiden: Fv. 3294 – Trommedalsvegen – Varsel om oppstart av reguleringsarbeid (arcgis.com)

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8.

Kontakt

Ved spørsmål kan planleggingsleder Tommy Paulsen kontaktes på e-post tommy.paulsen@telemarkfylke.no eller på telefon 951 92 692.