Sammen med nytt legesenter og Kverndalen bo- og dagsenter, er den nye gang- og sykkelløsningen en viktig første del av en helhetlig opprustning av området.

Bypakkeprosjektet i Kverndalen bidrar til samordning av utbyggingsprosjektene, for å sikre synergi og sammenheng mellom bygg og gaterom.

Bystyret i Skien vedtok nylig investeringsbeslutning på 17, 1 millioner. Summen er satt av i gjeldende handlingsprogram for Bypakke Grenland til gang- og sykkelveien i Kverndalen.

Fem meter bred gang og sykkelløsning

Første del av gang- og sykkelløsningen blir utformet som en rampe i plass-støpt betong, som svinger seg opp fra Kverndalstorget til øvre torg og videre frem til det gamle politihuset.

Ved øvre og nedre torg skal det legges nytt dekke, med gjenbruk av betonghellene som lå der før. Gang- og sykkelløsningen skal være fem meter bred, med to meter til gående og tre meter til syklende.

Gatevarme

Vi vil få en universelt utformet gangvei fra det gamle politihuset ned til Kverndalstorget. Hovedveinettet for syklister gjennom Kverndalen blir gjenopprettet, etter å ha vært stengt i byggeperioden for boliger ved Lietorvet.
Det blir gatevarme i gang- og sykkelløsningen som gjør det mulig å bruke traseen året rundt. Samtidig graves det ned tre ekstra fordelingskummer for fjernvarme ved Kverndalstorget slik at kommunen kan legge varme i bakken i større deler av Kverndalen senere.

Syklende og gående får egen trasé i den nye løsningen. (Illustrasjon: Langli design)

Et grønt og attraktivt byrom

Prosjektet skal bidra til et grønnere og mer attraktivt byrom i sentrum. På begge sider av gang- og sykkelløsningen vil det være grønne områder med stauder, busker og klatreplanter. En skulptur av kunstner Marisa Ferreira vil pryde området mellom gang- og sykkelrampen og det nye legesenteret.

Ny flomvei

Det skal etableres regnbed som håndterer overvann, og gang- og sykkelløsningen vil være trasé for flom vei.

Samtidig jobber kommunen nå med planlegging av et nytt byrom fra Kverndalstorget og til tunellen, hvor det blir lek, kunst og kjøkkenhage.

Gang- og sykkelløsning i Kverndalen er et bypakkeprosjekt, og et samarbeid mellom Skien kommune og Lietorvet Boligutvikling AS

Fortsettelse i en eventuell ny bypakke

Opprusting av resten av Kverndalsgata fra Kverndalstorget til Hesselbergs gate og opp til Kverndalstunellen, er aktuelle prosjekter i en eventuell fase to av Bypakke Grenland.