De siste to årene har det blitt brukt drøyt 12 millioner kroner på gang- og sykkelveger, gatelys, sykkelstativ, asfaltering, parkering i tilknytning til barnehager og opprusting av bussholdeplasser med universell utforming og leskur på Gulset.

Gurli Bernhof- Jacobsen, som bor på Gulset, kom tidligere i år med innspill til kommunen på gang- og sykkelveger som trengte forbedringer. I forrige uke var hun på befaring med varaordfører Erik Næs og Bjarne Skauen fra kommunen.

Klaget på gangveien

– Denne har dere gjort mye arbeid på, utbrøt en fornøyd Bernhof – Jacobsen da hun fikk se gangveien hun klaget på.

De ulike tiltakene er finansiert ved kommunale og fylkeskommunale midler, belønningsmidler og bypakkemidler.ne har dere gjort mye arbeid på, utbrøt en fornøyd Bernhof – Jacobsen da hun fikk se gangveien hun klaget på.

De ulike tiltakene er finansiert ved kommunale og fylkeskommunale midler, belønningsmidler og bypakkemidler.

Tidligere i høst fortalte hun til Varden at hun på grunn av sykdom måtte slutte i jobben som regnskapsfører og daglig leder. Hun elsket jobben og det var hardt å slutte. I tillegg opplevde hun å bli isolert og alene fordi hun på grunn av arbeidsuførheten ikke kom ut av leiligheten.

«Oppdaget» gang og sykkelvegene

Ved hjelp av en elektrisk rullestol fra hjelpemiddelsentralen og en flink ergoterapeut kom hun seg likevel ut.

-Slik oppdaget jeg alle flotte gang- og sykkelveiene på Gulset. Men også at flere av dem var dårlig asfaltert, noen også med farlige hull.

– I dag er jeg imponert over resultatet, sa hun.

Belønningsordningen er en statlig tilskuddsordning til de største byområdene i Norge. Midlene skal stimulere til økt miljøvennlig transport og bidra til at andelen biltrafikk går ned. Ordningen er en viktig del av arbeidet med å nå nasjonale klimamål. Belønningsavtalen omfatter de samme kommunene som har vedtatt Bypakke Grenland. Bypakke Grenland har et investeringsprogram for 2,7 milliarder over ti år.

Planer for 2017

Det er gjennomført en kartlegging av standarden på gang- og sykkelveger på Gulset. Det er behov for oppdatering og reparasjoner og reasfaltering vil derfor gjennomføres i 2017.