Sykkelgate kan på sikt bli en ordinær løsning med konkrete adferdsregler knyttet til seg, hvis Statens vegvesen får gode erfaringer med tiltaket.

-Dette er et tiltak jeg hilser veldig velkommen, sa Knut Hynne, en av de første morgensyklistene som dukket opp da skiltene ble «avduket». Hynne sykler daglig til arbeidsplassen Equinor på Herøya Industripark.

Sykkelgata starter fra Meieritoget og helt fram til Assuransegata, ca. en kilometer av Storgata. Skiltene er plassert der sykkelgata starter i begge ender, samt på sideveier inn til Storgata.

Hva er en sykkelgate?

Sykkelgate er en gate der syklister og bilister deler vegbanen, men det ønskes at bilistene skal ta spesielt hensyn og tilpasse kjøremønsteret til syklistene.

Hvorfor sykkelgate?
Det kan være vanskelig å etablere egen infrastruktur for sykkel i noen bygater. Sykkelgaten som nå skal testes ut i Porsgrunn, skal gi god framkommelighet for syklister uten å måtte stenge gaten for biltrafikk. Syklistene skal oppleve det som trygt og sikkert å sykle i vegbanen, slik at de velger å sykle der i stedet for på fortauet. Færre syklister på fortauet vil også gi bedre fremkommelighet og trygghet for gående.

Når er sykkelgate egnet?
I gater der det ikke er for mye biltrafikk, farten er lav (maks 30 km/t) og det er etablert fartsreduserende tiltak for bil som gjør det attraktivt å sykle i vegbanen.

Hvilke regler gjelder i sykkelgater?

Det er per i dag ikke knyttet egne regler til den type sykkelgate som nå skal testes ut. Det vil si at generelle trafikkregler og eventuelle andre skilt regulerer trafikken i gata.

I forbindelse med uttestingen av sykkelgate skal tester Statens vegvesen ut nye skilt i en viss periode, ca. til sommeren 2019. Etter innhentet erfaringer med denne løsningen, er det mulig at det lages egne regler for slike gater.